Preşcolari


Sfârșit de an 2016-Gradinița Vulcan

Campania Asociatiei OvidiuRo de promovare a înscrierilor la grădiniță și în programul "FIECARE COPIL LA GRĂDINIŢĂ"
(mai – septembrie 2016) 

Începând cu 15 februarie 2016, părinții săraci își pot înscrie copiii la grădiniță, ca beneficiari ai Legii nr. 248/2015, cunoscută și sub numele de Legea Fiecare Copil în Grădiniţă . Pentru detalii despre Legea 248/2015 „Fiecare Copil în Grădiniţă ”, pachetul legislativ și alte informații utile pentru implementare, intrați pe www.fiecarecopilingradinita.ro

START PENTRU LEGEA “FIECARE COPIL LA GRĂDINIŢĂ" 
județul Mureș
Cum funcționează Legea nr 248/2015-
"Fiecare copil în grădiniță" ?Eu, tu și OvidiuRO


START PENTRU LEGEA FIECARE COPIL LA GRĂDINIȚĂ! 

VEZI PREVEDERILE LEGII:

Asociația OvidiuRo anunță adoptarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. Normele au fost dezvoltate de trei ministere – Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării Regionale și al Finanțelor Publice și Ministerul Educației, grupul de lucru fiind moderat de Cancelaria Primului Ministru – cu participarea permanentă a reprezentanților OvidiuRo și s-au aflat în procedură de consultare publică timp de 10 zile, în perioada 5 -14 ianuarie 2016. Conform normelor metodologice, pentru anul școlar 2015 – 2016, prezența  se va nota începând cu data de 15 februarie 2016, respectiv începutul semestrului II.
Legea nr. 248/2015 sau Legea „Fiecare Copil la Grădiniță” (FCG) răspunde obiectivelor cu privire la reducerea abandonului școlar (la 11.3%) și a sărăciei și inechității sociale ce derivă din Strategia Europa 2020. În 2014, rata abandonului școlar în România ajunsese la 18.5% și se estimează că în prezent doar unul din trei copii săraci beneficiaă de educație timpurie.
Legea nr. 248/2015 – votată în Parlamentul României și promulgată de Președinte în octombrie 2015 – încurajează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a celor mici. Potrivit Ministerului Muncii, mai mult de 111.000 de copii sunt eligibili pentru a primi tichetul social pentru grădiniță începând cu această primăvară.
Programul de interes național reglementat prin această lege preia mecanismul central al programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță, gândit în special pentru zonele rurale extrem de sărace și implementat, începând cu 2010, de Asociația OvidiuRo în parteneriat cu Ministerul Educației. Timp de 5 ani, OvidiuRo a implementat programul pilot cu finanțare privată și prin voluntariat. Începând cu 15 februarie 2016, finanțarea tichetelor sociale pentru grădiniță este acoperită de la bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, iar responsabilitatea implementării programului revine primarilor și directorilor de școală.
Legea și normele de aplicare stabilesc cadrul legal favorabil educației preșcolare pentru toți copiii din România, dar succesul programului va fi decis la nivel local. Știm din etapa de pilotare că înscrierea cât mai multor copii la grădiniță și condiționarea strictă a acordării stimulentului educațional de prezență sunt esențiale. Ceea ce va conta însă va fi capacitatea echipelor locale de a colabora și de a găsi soluții la problemele punctuale precum și susținerea instituțiilor județene și naționale.” subliniază Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo.
Asociația OvidiuRo va desfășura în perioada 25 ianuarie – 12 februarie sesiuni județene de diseminare a pachetului legislativ în rândul primarilor și directorilor de grădiniță.  Sesiunile județene își propun clarificarea mecanismului implementării programului de interes național reglementat prin Legea nr. 248/2015, în contextul problemelor specifice localităților din fiecare județ. În același scop, OvidiuRo a lansat site-ul resursă www.fiecarecopilingradinita.ro.
OvidiuRo pune la dispoziția autorităților județene și locale interesate expertiza consolidată de organizație în cei peste 5 ani de implementare a programului pilot și cei peste 15 ani de luptă împotriva sărăciei și abandonului școlar. Luăm în calcul inclusiv acoperirea din surse private, în acest an, a costurilor tichetelor sociale pentru cei peste 3.000 de copii fără acte de identitate ce nu intră sub incidența Legii nr. 248 /2015, până la găsirea unor soluții mai sustenabile.” a adăugat Maria Gheorghiu.
Întrucât primul an de implementare are un rol cheie în succesul programului național, OvidiuRo lansează săptămâna viitoare un concurs național în urma căruia va susține financiar și logistic, din surse de finanțare privată, 10 județe cu număr mare de copii săraci, oferindu-le echipelor locale suport pentru implementarea tuturor componentelor programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță (dincolo de tichetele sociale pentru grădiniță, acoperite de la bugetul de stat), cum ar fi rechizitele necesare la clasă. „Obiectivul nostru este acela de a maximiza succesul programului național, demonstrând, prin cele 10 județe-pilot, că șansele ca Fiecare Copil în Grădiniță să aibă impactul scontat cresc vizibil, dacă toate componentele programului pilot sunt implementate.”, precizează Maria Gheorghiu.
Pe lângă mecanismul tichetelor sociale pentru grădiniță condiționate de prezența riguros monitorizată, programul pilot FCG asigură rechizitele de bază necesare la grădiniță, îmbrăcămintea și încălțămintea acordată de două ori pe an copiilor eligibili, fructe, produse pentru igienă, formarea profesorilor și programe de educație pentru sănătate, etc. Toate aceste componente au fost posibile datorită donațiilor private ale unor ONG-uri internaționale – The Alex Fund, Fondation Carrefour – sau ale unor mari companii din România.
Crăciun fericit tuturor !!!Serbarea de Crăciun -2015

A venit MOȘ NICOLAE !!!
 Parlamentul României
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
În vigoare de la 31.01.2016 Parlamentul României adoptă prezenta lege:
 Art.1.
(1) În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale.
(2) Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) şi (5)din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.
(3) Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie,

Art. 2.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

(1) Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru eficientizarea măsurii de stimulare a accesului în învăţământul preşcolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educaţionale se acordă sub forma tichetelor sociale.
(3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi şi destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Tichetele sociale se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente. Procedura de emitere şi modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(5) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
(6) Unităţile care emit tichete sociale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

Art. 4.

(1) Procedura de acordare a tichetelor sociale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 5.

(1) Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.
(2) În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.
(3) Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:
a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Art. 6.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

Art. 7.

(1) Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.
(2) Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.
(3) În cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), acordarea stimulentului educaţional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.

Art. 8.

(1) Stimulentul educaţional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil, conform Codului fiscal, şi nu se urmăreşte silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelaşi titlu.
(2) Stimulentul educaţional nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii sociale bazate pe testarea veniturilor.

Art. 9.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 4 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2) se emit ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice prevăzut la art. 3 alin. (4), precum şi ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 3 alin. (5).
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
VULCAN - O activitate interesantă !
INTERVIU cu Maria Gheorghiu şi Leslie Hawke de la OvidiuRo. 
„Românii îi percep pe ţiganii săraci aşa cum îi percepeau americanii pe negri“ 
1 noiembrie 2015

 Cu doar câteva săptămâni în urmă, programul „Fiecare copil în grădiniţă“ al ONG-ului OvidiuRo a fost promovat la statutul de program naţional. În spatele acestei iniţiative care a ajutat până acum peste 3.000 de copii din România şi care va putea ajuta în următorii ani alţi zeci de mii de copii, se află o româncă şi o americancă. Este vorba de învăţătoarea Maria Gheorghiu şi de Leslie Hawke, mama actorului hollywoodian Ethan Hawke.
 ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Minunea de la Iazu, satul în care ţiganii îşi trimit copiii să descope... Povestea OvidiuRo şi a programului „Fiecare copil în grădiniţă“ a rezultat dintr-o întâlnire ce a avut loc între aceste două doamne. Leslie Hawke spune că dacă nu ar fi cunoscut-o pe Maria în 2001, când a venit cu o organizaţie umanitară în România, nu ar fi rămas în ţara noastră. Pe scurt, a fost impresionată de devotamentul cu care o mână de dascăli se luptau să-i înveţe carte pe copiii săraci care trăiesc din cerşit. Într-un interviu acordat „Weekend Adevărul“, Leslie şi Maria au povestit despre munca lor de 15 ani în mediile defavorizate din România şi cum a luat contur programul „Fiecare copil în grădiniţă“, prin care familiilor defavorizate li se oferă un tichet social de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil trimis zilnic la grădiniţă. „Weekend Adevărul“: 
Care este problema cu educaţia românească? 
Maria Gheorghiu: E o problemă generală cu educaţia şcolară la noi, o problemă care ţine de resurse, educaţia ne costă. Cine are bani şi înţelege că trebuie să-şi susţină copiii investeşte în educaţia privată a acestora. Aşa trec copiii de examenele naţionale, altfel nu au nicio şansă, poate doar cei care sunt foarte inteligenţi şi conştientizează că trebuie să muncească, să înveţe. Sunt trei actori principali în sistemul de educaţie: elevii, profesorii şi părinţii.
 De ce nu se împacă aceştia între ei în mediile defavorizate? 
Leslie Hawke: Să ştiţi că este un mit că părinţii dezavantajaţi economic şi social nu vor să-şi dea copiii la şcoală. Desigur, există un procent de oameni care nu fac asta, nu fac ceea ce ar trebui să facă, în orice cultură e valabil, însă, să ştiţi că majoritatea oamenilor vor să-şi ajute copiii, să le ofere un viitor mai bun decât al părinţilor lor. Problema este că părinţii foarte săraci au un număr mare de obstacole în drum, cum ar fi să le procure copiilor haine, pantofi pentru mers la şcoală şi rechizite. Aici intervenim noi, le spunem că vrem să facem tot posibilul să-i ajutăm să-şi trimită copiii la şcoală. Nu cred că ceea ce îi motivează pe părinţi sunt tichetele de 50 de lei, probabil asta le atrage atenţia la început, dar nu asta îi motivează să-i aducă pe micuţi la grădiniţă în timpul iernii, prin zăpadă şi viscol, să străbată câte doi kilometri în fiecare zi, spre exemplu. Deja drumul nu mai merită cei 50 de lei, părinţii ajung să vadă o valoare mai mare în acest efort, dincolo de valoarea unui tichet social. 
Maria Gheorghiu: Ceea ce facem noi este să le dăm o şansă egală la educaţie la început de viaţă. Dacă începi în urma celorlalţi copii, eşti automat cu un pas în urma lor. Dacă vin la grădiniţă de mici, atunci nu vor avea probleme de adaptare când ajung în clasa pregătitoare fiindcă vor fi deja obişnuiţi să meargă la şcoală în fiecare zi. Biserica Ortodoxă nu se implică
 Cu ce probleme se confruntă copiii din mediile defavorizate? Ce obstacole în plus au ei? 
Leslie Hawke: Una din probleme este că nu îşi dezvoltă un vocabular la fel de vast ca al celorlalţi copii, asta fiindcă părinţii lor nu sunt educaţi şi nici nu au cărţi în casă, deci nu sunt expuşi la atâtea poveşti precum ceilalţi copii care vin dintr-un mediu normal social. Dar, dacă merg la grădiniţă, diferenţa nu va fi atât de mare. Practic, aceşti copii nu au aproape nicio şansă să termine şcoala primară dacă nu au parte de mult ajutor. Până recent, statul nu s-a preocupat foarte mult de asta. Lucrurile au început să se schimbe, însă. Parlamentul a înţeles că acest mediu social are natalitatea cea mai ridicată şi că aceşti oameni trebuie educaţi, altfel lucrurile vor fi foarte dificile din punct de vedere economic pentru toată ţara. De asemenea, mai există un element al societăţii despre care nu prea se vorbeşte şi despre care am putea spune că este parţial de vină pentru această problemă: este vorba de biserică. Biserica Ortodoxă Română nu spune nimic despre importanţa educaţiei. Bine, în România sunt oricum mai multe biserici decât spitale şi şcoli... 
Leslie Hawke: Din păcate, BOR nu se implică în promovarea educaţiei, în special în cazul celor săraci. Ca să fac o paralelă, în SUA, în rândul populaţiei de afro-americani din partea de sud a ţării, s-a format o elită educa- ţională prin intermediul susţinerii bisericilor. Practic, biserica a pus foarte mult accent pe educaţie pentru ca societatea afro-americană să poată trece peste condiţiile socio-economice în care era. De asta cred că ar fi un mare ajutor dacă preotul ar spune la slujba de duminică: „Noi vrem să ne asigurăm că fiecare copil din satul nostru îşi începe educaţia formală de la vârsta de 3 ani“. Dacă ar spune asta, chiar dacă nu sunt toţi enoriaşii la biserică, poate sunt profesorii acolo, mesajul s-ar transmite mai departe. Asta ar putea face diferenţa, însă atitudinea generală a societăţii este că oamenilor săraci nu le pasă de educaţie, ceea ce este o prostie.
Aţi încercat să implicaţi biserica în activităţile desfăşurate de OvidiuRo în aceste comunităţi foarte sărace?
Leslie Hawke: Oh, da, cum să nu! Care a fost reacţia lor? Leslie Hawke: Ne-au spus că recent au fost făcuţi preoţi doi membri din comunitatea romă din România... asta a fost reacţia lor când au auzit ce vrem să facem. Parlamentul a înţeles că acest mediu social are natalitatea cea mai ridicată şi că aceşti oameni trebuie educaţi, altfel lucrurile vor fi foarte dificile din punct de vedere economic pentru toată ţara. Leslie Hawke, cofondator OvidiuRo 
Să ne întoarcem la început, cum v-aţi implicat în toată povestea aceasta? 
Aţi crescut în SUA în anii ‘60 când a apărut în scenă Martin Luther King şi toată mişcarea pentru egalitate socială care a schimbat societatea americană atunci. Puteţi să ne povestiţi despre influenţa acelei perioade asupra educaţiei dumneavoastră? Leslie Hawke: În primul rând, am crescut într-o familie care nu avea aceleaşi prejudecăţi rasiale pe care le aveau majoritatea familiilor din Sud. Bunicii mei au venit în Texas din Alabama şi chiar dacă au întâlnit acolo celebrul Ku Klux Klan care îi reprima pe afro-americani, părinţii şi bunicii mei s-au ţinut departe de genul acesta de manifestaţii care aveau loc atunci. Aveau o atitudine foarte diferită, iar mie, încă de mică, mi s-a părut că viaţa este orânduită nedrept. Ca să înţelegeţi, segregarea rasială era de aşa natură încât eu nu văzusem copii afro-americani când eram mică, ştiam că locuiesc pe undeva pe la marginea oraşului, dar nu îi văzusem. Peste tot domina percepţia că acestor oameni nu le pasă de educaţie, că sunt murdari, că nu poţi avea încredere în ei, că mint, că fură şi tot aşa. Când am venit prima dată în România ca voluntar, am auzit exact aceleaşi lucruri despre ţigani. Românii spuneau despre ei aceleaşi lucruri pe care americanii albi le spunea despre negri în Sud. Nu-mi venea să cred ce aud, spre exemplu, când m-am dus în Bacău, autorităţile mi-au spus că elevii din familiile sărace nici nu prea vor să meargă la şcoală. Le-am propus să începem un program de susţinere a familiilor acestor copii, în special a mamelor, pentru ca aceşti copii să nu mai fie trimişi la cerşit în stradă.

Şi ce s-a întâmplat? 

Leslie Hawke: Interesant a fost că autorităţile nu s-au opus, dar atitudinea a fost ceva de genul „Da, bine, încearcă tu asta, sunt fonduri americane, oricum“. Acolo am cunoscut-o pe Maria, care avea experienţă în sistem şi ştia cum să lucreze cu aceşti copii. Mi-a explicat că pentru copiii care au fost lăsaţi în urmă trebuie o clasă specială de recuperare, nu poţi să-i integrezi direct în clasa care corespunde vârstei lor. La vremea aceea, era chiar destul de nasol fiindcă după doi ani de absenţă de la şcoală, nu aveai practic cum să te mai întorci. Am creat împreună cu Maria un program tip „A doua şansă“. Rezultatul a fost că au venit la noi profesori care doreau să facă ceva similar în comunitatea lor. Am continuat aşa vreo zece ani, abia în 2009-2010 am zis că ne trebuie un program naţional. Ideea era să ajutăm comunităţile care vor să-şi dea copiii la şcoală. Am avut din start vreo 100 de cereri din toată ţara şi de atunci încolo a tot crescut proiectul. Din cauza lipsei de educaţie, nu vezi oportunităţi care sunt chiar în faţa ta, fiindcă nu ştii să le recunoşti. Lumea lor e foarte mică şi normal că opţiunile pe care le văd sunt puţine. Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo  
Cercul vicios al sărăciei crunte Puteţi să ne descrieţi contextul social al familiilor care se înscriu în program?
Maria Gheorghiu: Aceşti oameni sunt prinşi într-un cerc vicios: dacă eşti sărac nu ai parte de o educaţie completă şi fără asta, lucrezi ca zilier, nu ai cum să-ţi obţii un loc de muncă decent şi stabil. De asemenea, din cauza lipsei de educaţie, nu vezi oportunităţi care sunt chiar în faţa ta, fiindcă nu ştii să le recunoşti. Lumea lor e foarte mică şi normal că opţiunile pe care le văd sunt puţine.
 Leslie Hawke: Da, în plus, toată lumea pe care o cunoşti este exact în aceeaşi situaţie ca tine şi ajungi să crezi că aşa este viaţa. E un citat celebru al unei femei afro-americane care a ajuns chirurg generalist şi care a spus că atunci când era mică nu ştia că o femeie de culoare poate să fie secretară, cu atât mai puţin profesor sau doctor. Ca să ai succes, ai nevoie de exemplul unei persoane care a făcut ceva cu viaţa ei. 
Maria Gheorghiu:  Nu e ca şi cum nu se uită la televizor şi nu văd că sunt oameni care reuşesc, doar că au impresia că oamenii de succes sunt cumva făcuţi din altă stofă decât ei, descurajarea e acolo din start pentru ei şi se limitează pe ei înşişi. De asemenea, am observat că fetele se căsătoresc pe la 13-15 ani şi au copii foarte devreme, deja până la 20 de ani, au şi câte trei copii. Ce slujbă poţi să-ţi găseşti când ai acasă trei copii mici? Nu poţi să-i iei cu tine la muncă, nu-ţi permiţi să plăteşti o bonă care să stea cu ei, e foarte dificil pentru mame să iasă din acest cerc vicios. 

Copiii aceştia înţeleg sărăcia în care trăiesc?

Leslie Hawke: Observă că sunt oameni în sat care nu sunt atât de săraci ca ei, care nu se zbat de pe o zi pe alta cum fac părinţii lor. Dar au întrebat vreodată: „noi de ce nu suntem ca alţi oameni“? Leslie Hawke: Da, i-am auzit punând această întrebare şi mămicile le spuneau „Aşa a vrut Dumnezeu“. Mai bine zis aşa a dat omul... 
Maria Gheorghiu: Da, dar asta este abordarea lor, e o acceptare a sorţii lor, aşa o percep ei. Niciunul din noi nu am avea vreo şansă într-un astfel de context. 
Şi profesorii cum cooperează?
Maria Gheorghiu: Le este greu în special când au clase supraaglomerate şi când au mulţi copii la un loc, copii care nu au mai fost niciodată într-un mediu organizat. Copiii sunt mai agitaţi în primele zile, unii plâng, au nevoie să stea mămicile cu ei în primele săptămâni ca să nu se simtă abandonaţi. Din păcate, şcoala românească nu pregăteşte profesorii în acest sens, să-i înveţe să controleze o clasă în funcţie de nevoile fiecărui copil în parte, în special în zona de grădiniţă. Educatorii se văd mai mult ca supraveghetori. Când încep să se vadă rezultatele? Leslie Hawke:  Un astfel de program trebuie să se deruleze ani de zile pentru ca societatea să vadă concret beneficiile lui, educaţia unui om este o muncă laborioasă şi de lungă durată, rezultatele nu se văd de azi pe mâine. Chiar dacă au reuşit prin acest program să meargă la grădiniţă, noi nu avem de unde să ştim acum ce se va întâmpla cu ei în viaţă. Trebuie să continui efortul acesta. Diferenţa se vede la clasa pregătitoare. Când ajung acolo, copiii care au trecut prin grădiniţă se adaptează mult mai uşor, mintea le merge mai repede, prind mai uşor lecţiile. „Ceea ce fac acum mă împlineşte“ 
După 15 ani de muncă socială în România, cum priviţi în urmă?
Leslie Hawke: Sincer, ceea ce fac acum este de departe activitatea care a însemnat cel mai mult pentru mine din punct de vedere emoţional şi ca împlinire. Încercăm să facem ceva, avem o ţintă foarte bine stabilită, să facilităm accesul la educaţie pentru cât mai mulţi copii. Dar ne-a luat ani de zile de muncă de teren ca să ne dăm seama că aceasta este direcţia noastră. Strategia Europa 2020 cere ca România să reducă abandonul şcolar de la 17% la 11% în următorii cinci ani.
 Vi se pare fezabilă această ţină? 
Leslie Hawke: Pentru 2020, nu, dar pentru 2030, da. Din păcate, fiindcă strategia are un timp foarte scurt de implementare, autorităţile nu s-au concentrat atât de mult pe educaţia preşcolară, fiindcă rezultatele se vor vedea mult mai târziu. Însă cred că noi ar trebui să ne concentrăm de acum pe acest segment de vârstă, fiindcă mai încolo va fi prea târziu pentru aceşti copii şi tot ce vom face este să continuăm să târâm problema după noi generaţie după generaţie. 
 CV Leslie Hawke: Data şi locul naşterii: 22 februarie 1952, Texas, SUA 
Starea civilă: căsătorită Studiile şi cariera: A absolvit University of Connecticut şi, în momentul în care a venit în România, în anul 2000, ca voluntar Peace Corps, avea o experienţă de 25 de ani în publishing şi în activităţi de fundraising. Este cofondator al Asociaţiei OvidiuRo din anul 2004. Locuieşte în: Bucureşti şi în Boston 
CV Maria Gheorghiu: Data şi locul naşterii: 18 februarie 1969, Bucureşti, România 
Starea civilă: necăsătorită Studiile şi cariera: A absolvit Facultatea de Psihologie din Bucureşti. După 15 ani de activitate ca învăţătoare s-a îndreptat spre design şi implementare de programe socio-educaţionale pentru copiii din familiile sărace. Este cofondator al Asociaţiei OvidiuRo din anul 2004. Locuieşte în: Bucureşti    Suntem și noi de 5 ani parte al acestui proiect și suntem bucuroși de aceste reușite !
289 deputați au votat pentru!
Mecanismul de bază al programului „Fiecare Copil în Grădiniță“, tichetul social condiționat de prezență, devine program de interes național, iar Guvernul României va aloca fonduri pentru tichete sociale.
„Suntem mai aproape ca oricând de îndeplinirea misiunii pe care ne-am asumat-o, dar reușita depinde de normele de implementare ale legii, la elaborarea cărora suntem datori să contribuim cu toată expertiza acumulată în ultimii 5 ani.“ Maria Gheorghiu, cofondator Asociația OvidiuRo
Mulțumim fiecăruia dintre voi care a contribuit la această reușită!

Un eveniment important...
Au dat startul unui eveniment plin de energie pozitivă și unei noi campanii OvidiuRo de sprijinire a educației celor mai săraci copii: Fără educație, visurile dispar.
Poți susține educația preșcolară a unui copil sărac activând o donație lunară în valoare de 2 Euro printr-un SMS cu textul „grădi” la 8844.


Apold 17 septembrie 2015 început de an școlar -început de FCGMulțumim Carrefour și OvidiuRo pentru pachetele de rechizite de început de an școlar 2015-2016 !
 Grădinița Apold, jud Mureș


Șotron Doi 2015


REUȘITELE DIN PRIMUL SEMESTRU  2015

http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2015/05/Reusitele-din-primul-semestru-2015.pd


Maria Gheorghiu, femeia care luptă să aducă toți copiii din România la grădiniţă
Maria Gheorghiu este cofondator al ONG-ului OvidiuRo, una dintre organizațiile de succes din România. Organizația  desfășoară programul “Fiecare Copil în Grădiniță”, prin care mai bine de 2000 de copii care trăiesc în cele mai sărace zone ale României, mai precis din douăzeci și cinci de comunități, merg la grădiniță.
A trecut mai bine de un deceniu de când, alături de Leslie Hawke, mama actorului american Ethan Hawke, își dedică viața educației celor mai nevoiași dintre copiii României. OvidiuRo este o organizație care funcționează pe bază de donații – de la mari companii și de la persoane fizice.
Pe 25 octombrie 2014, după patru ani de pauză, OvidiuRo va relua și Haloween Charity Ball, la Palatul Parlamentului, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de fundraising din România, care reunește membri ai guvernului, ai mediului de afaceri și ai societății civile pentru a oferi oportunități educaționale celor mai săraci copii din România.
Am venit la dumneavoastră ca să înțelegem și cum funcționează mecanismul filantropiei. De ce unii oameni donează și cei mai mulți nu.
Îmi place că vreți să înțelegeți. Știți, ne lipsește ceva, nu știu dacă la români sau la oameni în general. Eu nu merg pe ideea asta, că doar românii fac sau nu fac. Chiar și mie, care vreau să sprijin altă organizație, îmi lipsește pasul ăla de la a vrea să fac la pur și simplu a o face. Ne împotmolim la ultimul pas. Un preot din Lăpuș mi-a spus teoria asta care nu se aplică doar la donații, ci în toate domeniile vieții. El o numea teoria celor nouăzeci și opt de grade Celsius, adică poți să încălzești apa până la 98 sau 99 de grade, dar dacă nu o aduci la 100 de grade, ea nu fierbe. Degeaba ajungi până la 99, dacă nu faci și ultimul pas.
Cu ce ocazie v-a spus asta?
Îi povesteam de proiectul nostru din localitatea maramureșeană Ponorâta. Am vrut să fac un proiect acolo și am eșuat. Am zis că acolo nu merge cu metode tradiționale, hai să încercăm cu bolovani colorați, cu troițe și în demersul de a aduce o troiță l-am cunoscut pe acest preot, care mi-a zis această teorie.
ți ani avea preotul? 
Vreo 45-50 de ani, era deschis la minte, avea și o afacere în agricultură, în farming. Era un preot foarte modern.
Cum a început implicarea în OvidiuRo?
Înainte de OvidiuRo a fost altceva. A fost întâlnirea întâmplătoare cu Leslie, la începutul anului 2001.
Cum s-a produs?
Eu la bază sunt învățătoare. Vizitam destul de des de prin 1996-1997 Școala Americană, ca să fur idei, să mă inspir de la cum predau ei.
Unde predați dumneavoastră?
La o școală obișnuită din cartier – școala 193, din Drumul Taberei.
Acolo și locuiați?
Da, acolo locuiam, acolo am și copilărit. Voiam să mă inspir de la profesorii din sistemul internațional, eu intrasem într-o alternativă educațională numită „Step by Step”.Training-ul teoretic pe care îl primisem nu fusese suficient și de aici nevoia de a merge la Școala Americană. Și m-am împrietenit cu o profesoară de acolo care era soția directorului. Mergeam de câteva ori pe an acolo. Eram într-un fel de “acasă”. Leslie venise deja în România, ca voluntar Corpul Păcii. Fusese repartizată la Bacău, dar venea și prin București să cunoască alți oameni. Și drumurile au dus-o la directorul Școlii Americane, căruia i-a povestit cam ce ar vrea să facă. Și tipul i-a zis că mai e cineva ca ea – eu. Întâmplător eu tocmai trecusem pe acolo, în ziua aceea sau poate cu o zi înainte, nu mai știu, eram proaspătă în mintea lui. Mi-a trimis un mail. Ea mi-a zis că e americancă, că se ocupă de educație, copii, Corpul Păcii. Eu am zis: “why not?”. Și ne-am întâlnit în aceeași zi la un prânz. Și de atunci lucrăm împreună. Ea mi-a zis că e în Bacău, i-am zis că o să vin să o vizitez să văd ce face și cum face. Odată ce am vizitat Bacăul, am hotărât că ăsta e drumul. Diana, fiica mea, era mică, termina clasa a patra. S-a întâmplat că Leslie a cucerit-o pe Diana. Ne-am mutat în vara acelui an la Bacău. Leslie obținuse finanțare pentru programul “Gata, dispus și capabil”, care era adresat copiilor și mamelor care cerșeau pe străzi în Bacău. Soluția era educație pentru copii, ca să spargă cercul vicios al sărăciei, și locuri de muncă pentru mame, ca să devină din cerșetori întreținători și copiii să vadă un model de persoană care lucrează.
Așa a început totul?
Da, programul acela a fost începutul. În parelel am făcut o școală și o grădiniță privată – “Romanian American School of Bacău”, pe care a finanțat-o Leslie.
Ce s-a ales de ea?
 Era un pic schizofrenic, eram și într-un program cu cei mai săraci copii și într-un program cu cei mai înstăriți copii și am considerat că pentru copiii bogați sunt multe alternative și am transferat școala unei familii ai cărei copii învățau la școala noastră. Eu și Leslie am ales să ne concentrăm pe programul pentru copiii săraci. Eu la început am lucrat pe programul pentru copii. Programul pentru mame era setat, iar în timp de la cele două direcții, mame, copii, am ales să ne concentrăm pe copii. Asta s-a întâmplat prin 2007. Am făcut grupuri de mame până prin 2004. Leslie fusese repartizată de Corpul Păcii la un ONG local “Fundația pentru Sprijin Comunitar Bacău”, iar acolo am lucrat și eu prima dată. Și în 2004, noi, echipa “Gata, dispus și capabil”, ne-am desprins de sub umbrela aceea și ne-am înființat propria asociație – OvidiuRom.
De ce ați ales acest nume – era dedicat romilor?
Nu. De altfel, am și schimbat după aceea în OvidiuRo. Noi zicem că lucrăm pe criterii de sărăcie, și chiar așa facem, dar cei mai săraci oameni din România sunt de fapt romi. Programul acolo bate.
Și numele s-a schimbat din OvidiuRom în OvidiuRo ca să nu mai existe confuzia asta etnică.
Da, ca să nu mai existe, căci noi de fapt nu avem niciun criteriu etnic. Am mai stat un an-doi în Bacău, și la un moment dat am zis: “OK, Leslie, programul ăsta merge aici, dar hai să îl luăm, să-l ducem la București, să vedem dacă merge și acolo.”
CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN 2020
Cu școala din Drumul Taberei cum a rămas? 
Mi-am dat demisia în septembrie 2001. Ideea a fost să rămân un an sau poate doi la Bacău, să vedem cum merge. La fel gândea și Leslie, care era voluntar în Corpul Păcii și când vii cu ei ești pe doi ani, după care mai poți să extinzi un an. Ea a rămas apoi și fără Corpul Păcii, la început mergeam așa, din an în an, și abia în 2010 ne-am făcut amândouă un angajament clar că o să rămânem în povestea asta până în 2020.
Și după aceea?
După aia, organizația în sine se dizolvă. Termenul nostru 2020 e gândit așa: până atunci, ideea noastră, fiecare copil sărac la grădiniță în fiecare zi, să devină program național, finanțat din fonduri publice. Dacă din oamenii care lucrează cu noi, vor fi unii care vor vrea să continue Asociația, într-o altă formă, cu atât mai bine.
Și ce vei face după 2020?
I have no clue. Dar oricum cred că voi fi brain dead până în 2020. Mă întreb și eu uneori ce voi mai face.
Comit o indiscreție și vă întreb ce vârstă veți avea în 2020? 
51. Probabil că va fi o pauză, de o lună, de un an, nu știu cât, apoi, altceva. Am flirtat cu ideea de a fi designer de coperți de cărți.
Ce trebuie făcut ca “Fiecare Copil în Grădiniță” să devină program național?
Trebuie să devină legislație și să fie bine implementat. Facem advocacy, lobby, Halloween Charity Ball OvidiuRo se reia anul acesta, pe 25 octombrie. Din 2010 n-a mai fost.  Accentul se punea foarte mult pe partea mondenă a Balului. Noi îl făceam cu resurse in kind, obțineam totul pro-bono. Voiam ca nu mai mult din zece la sută din banii strânși să meargă spre organizare și restul spre program. Ne lua foarte mult din energie. Jumătate de an, jumătate de echipă numai asta făcea. Era o nebunie, erau mulți nervi. Îl făceam la Casa Poporului, era singura sală care putea să țină 700 de invitați. Aveam licitații, strângeam în jur de 400.000 de euro, cred că ultima oară au fost cam 500.000 de euro.
O ȘANSĂ PENTRU 60.000 DE COPII ÎN FIECARE AN
De ce v-ați concentrat pe grădiniță? De ce grădinița?
Creierul se dezvoltă cel mai mult în primii ani de viață. Ne-am dat seama că, în educație, șansele cele mai mari le-au avut copiii cei mai mici. Cei care se întorceau la programele de “A doua șansă” învățau cel mult să scrie și să citească, dar atât. Și ne-am axat pe o generație – generația de copii care are acum între 3 și 5 ani, dintre care cel puțin 10% trăiesc în condiții de sărăcie extremă. Grădinița nu e obligatorie în România.. Școala e, dar doar teoretic. Nici la școală nu se duc copiii cei mai săraci. Se înscriu, îi înscrie profesorul. Fiind decalajul prea mare, rămân repetenți, sunt discriminați, se pierd pe parcurs.
Și grădinița e soluția?
Grădinița nu a fost niciodată obligatorie, dar era mult mai răspândită în comunism. Așa au apărut grădinițele – din necesitatea de a avea un sistem de îngrijire a copilului mic, atunci când părinții lucrează. În educația timpurie, definită 0-7 ani, a fost pus accentul pe îngrijirea copilului, nu pe stimularea lui intelectuală. Acum de-abia a ajuns această problemă, educația preșcolarului, la Ministerul Educației. Problema preșcolarilor a fost pasată întâi la Ministerul Sănătății, apoi la Ministerul Muncii. Și acum se face un curriculum mai adecvat, abia acum se înființează bune standarde. Erau foarte multe creșe și grădinițe legate de fabrici, chiar în curtea lor. După 1989, tot sistemul acesta s-a prăbușit.
În plus, la țară n-a fost niciodată un sistem foarte dezvoltat de educație preșcolară. Cetargetăm noi e ruralul. Familiile tradiționale aveau mai mulți copii pentru a sta cu animalele și a se ajuta unii pe alții.
Se pune poate un semn egal, în chestiunea educației, între familiile de romi și familiile de români din mediul rural?
Nu sunt diferențe fundamentale. Și de fapt la fel e peste tot în lume unde ai sărăcie. Toată lumea trebuie să contribuie cu ce poate. Faptul că ai două sisteme – grădiniță cu program prelungit, la care plătești ca părinte masa de prânz și gustările și grădiniță de numai patru ore – nu ajută. Oamenii din mediul rural zic: domnule, eu mă duc să culeg ciuperci, eu stau toată ziua în pădure, cine mi-l ia pe copil de la grădiniță la ora 12? Așa, îi sacrifici pe cei mai mari din familie care preiau rolul părinților. Noi avem situații în care cei mici vin la grădiniță în fiecare zi, dar cei mai mari nu merg la școală.
Miza principală a sistemului pe care l-ați gândit este tichetul în valoare de 50 lei cu care părinții le pot cumpăra copiilor hrană sau îmbrăcăminte? De aceea își aduc copiii la grădiniță – pentru acești 50 lei?
E și nu e o sumă. Vorbeam cu un primar dintr-o comună din Roșia, Sibiu. Mi-a zis: Măi, n-am crezut că va merge programul vostru – că acești 50 de lei tot îi dă unuia care muncește cu ziua două zile la rând. Nu înțelegea acest mecanism – de ce aș face un efort de o lună, când pot lua banii ăștia în două zile de sapă? Dar a fost deschis primarul. A sprijinit.
Nu v-ați gândit să măriți suma?
Nu ar fi în regulă să mărim suma asta pentru că noi vrem să devină program național, asa că trebuie să ne gândim și la costuri. Dacă am fi în urban, am mări, dar noi suntem în comunități rurale și semi-urbane. De ce să pun mai mult, dacă merge și cu cincizeci de lei?
SOLUȚIA PENTRU SISTEMUL DE EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ
Ce e greșit în sistemul de învățământ din România?
Wow!
A existat o evoluție sau putem vorbi de un regres?
Cred că formarea profesorilor e cea mai rea.
Rămân profesorii blocați la anul în care au intrat în învățământ?
Nici măcar. Nici măcar formarea inițială nu mai e cum era. Eu am prins Liceul Pedagogic – patru ani. La 18 ani eu deja predam. Și chiar dacă nu eram maturizată emoțional, aveam competențe deja formate. Făceam practică la greu. Nu știu dacă aș insista să se revină la Liceul Pedagogic de format vechi, dar îți trebuie practică – ceea ce acum nu se mai face. Și a fost o idee faină cu masteratul didactic, care nu s-a implementat. Noi întâlnim o varietate de profesori – de la oameni formați pe modelul vechi și încremeniți într-un anumit modul pedagogic, la oameni formați din mers care nu sunt nici așa-nici așa, la oameni care predau în comunități sărace, care nu sunt nici măcar formați. Mi-ar fi greu să dau o soluție pentru creșterea generală a calității educației.
Nu o soluție, dar măcar un diagnostic.
Un diagnostic e că nu e OK. Aș spune că oamenii care reușesc, copiii care reușesc, o fac împotriva sistemului. Eu m-am format în Statele Unite ale Americii, cu programul Step by Step și călătorisem, dar nu foarte mult. Cred că aplicasem și la un grant Comenius, strămoșul Erasmus, vizitasem niște școli în Anglia. Dar de format, m-am format în Washington.
Acesta a fost inflexion point-ul?
Cred că cel mai mult m-au deschis la minte faptul că am lucrat din 1992-1993 cu multinaționalele venite atunci în România. Cred că am avut o dublă amprentă – una pe filieră pedagogică, una pe filieră corporate. Și probabil cel mai mult m-a ajutat engleza.
Unde ați învățat engleza?
La școală și cu meditații. Pe atunci făcea diferența, nu erau atât de mulți care să vorbească engleză cum sunt acum. Te angajau sau nu te angajau dacă știai engleză. Asta mi-a permis să înțeleg ideile la prima mână. Faptul că ai acces la materiale la prima mână, și nu prin versiuni prescurtate sau mai știu eu cum, m-a ajutat foarte mult. Contează enorm. Am văzut multe chestii traduse anapoda. Liceul Pedagogic a fost însă o fundație bună, a fost greu și de intrat și de rămas. Avantajul a fost că atunci când terminam, primeam post în București. Eu în 1987, când am terminat, am primit post în București, ceea ce era mare lucru.
La Revoluție ce-ați făcut, doamnă?
Am fost pe aici, prin centru (n.m. – interviul a avut loc pe ampla terasă a apartamentului unde locuiește Leslie Hawke la București, pe Calea Victoriei).
Ce așteptări aveați atunci?
Era un sentiment de bucurie generală. Dar și acum mă lupt cu “a fost sau n-a fost?”.
Știați unde vrem să ajungem?
Nu știam. Știu un singur lucru – că mi-am schimbat radical părerea despre schimbările în bine care ni s-au întâmplat după ce am fost acum doi ani la Chișinău.
V-ați întors un pic în timp.
Da! Am plecat cu Basarabia-pământ românesc! și m-am întors văzând diferențele mult mai bine.
Bucureștiul e o altă lume.
Cred că intrarea în Uniunea Europeană, în NATO și-au pus amprenta. În comunitățile în care noi lucrăm, simțim și presiunea unei bombe sociale. La Budila, în Brașov, ca să îți dau un exemplu pe care îl cunoaștem bine amândoi, lumea pare senină – soare, curți, pisici, copii, dar copiii aceia vor deveni maturi și ce vor face ei? Trebuie să supraviețuiască și cum pot să supraviețuiască fără educație? România pierde de două ori – o dată când dă ajutoare sociale, căci le dă de multe ori unor oameni apți de muncă și a doua oară pierde prin taxele pe care acești oameni, dacă ar avea locuri de muncă, le-ar plăti la buget. Banca Mondială a calculat și sunt milioane de euro anual pe care România le pierde din aceste cauze.
Apoi, acum e mult mai ușor pentru elite să plece.
La medici se vede cele mai bine și la informaticieni, deși să zicem că informaticienii mai pot lucra și pe aici.
E o altă mare problemă.
Nu știu dacă știți, dar noi am adăugat și o componentă de sănătate în programele OvidiuRo. Credeam că sistemul de educație e cel mai fucked up, după care l-am văzut pe cel de sănătate. Cred că în educație mai avem o șansă. Pare că noi am găsit o soluție – cel puțin pe educație preșcolară, e și eficientă din punct de vedere al costurilor.
Ce este corabia aceea pe care o purtați la gât?
Îmi place apa, îmi plac oceanele.
Ce zodie sunteți dumneavoastră?
Vărsător.
Și corabia?
Pe partea de training de profesori, visul meu ar fi, după ce toți copiii vor fi în grădiniță, ar fi să creem un edu-port unde profesorii să vină cu ambarcațiunile lor, mari, mici, cum or fi, să lase ce resurse au și să-și încarce corabia cu ce au nevoie pentru noul an. Așa am început și blogul meu www.eduport.ovid.ro. Corabia e un simbol.
Viitorul României?
România ca trend de natalitate e pe negativ. Nouă ne trebuie forță de muncă. Generația mea și a ta duce pe umeri pensionari și vom duce foarte mulți dependenți de ajutor social. Eu cred că natalitatea e benefică. Natalitatea în comunități sărace e corelată cu nivel de educație redus. Mamele din grupurile noastre cu care am lucrat și în care șase luni ne vedem zilnic, dacă le întrebai câți copii ar vrea, ziceau doi-trei. Nivelul de educație, lipsa banilor, concepțiile bărbaților, un anumit model cultural, toate contribuie ca dorințele acestor femei să nu se împlinească. Și singura opțiune e avortul care costă și doare și pe care uneori îl prinzi prea târziu.


Descoperind România – Forbes.ro
Acum mai bine de 13 ani, Leslie Hawke a ajuns în România. De atunci se luptă pentru a le oferi copiilor săraci o şansă la educaţia timpurie.
"Simt că ceea ce fac acum este important. Am petrecut aproape 30 de ani făcând lucruri pe care nu le consideram foarte importante şi acum sunt obsedată de munca mea. Este ceea ce aş vrea să fac în continuare şi este un sentiment minunat”, spune Leslie Hawke, cofondatoarea Asociaţiei OvidiuRo şi una dintre personalităţile care s-au implicat activ în şcolarizarea copiilor ce provin din medii defavorizate. A ajuns în România când avea 48 de ani, după ce s-a înrolat ca voluntar în Peace Corps. „Dacă aş fi putut, m-aş fi înrolat şi 25 de ani, însă atunci aş fi fost inutilă. La 48, ştiam cine sunt, îmi ştiam calităţile şi limitele, lucruri pe care nu le cunoşteam la 25 de ani. Voiam să fac totul, dar mă temeam, de fapt, că nu sunt bună la nimic. Astfel încât primii 40 de ani sunt numai despre tine”, mărturiseşte Leslie Hawke. Argumentul său este că, după vârsta de 40 de ani, fiecare ar trebui să se gândească mai mult la ceilalţi şi mai puţin la sine, încercând astfel să dea, măcar câte puţin, ceva înapoi societăţii. „Dintotdeauna mi-am dorit să fac lumea să fie un loc mai bun. Dar nu mi-am dat seama cum puteam face acest lucru şi în paralel să pot avea şi o viaţă decentă, să am şi o casă frumoasă şi să pot să îl trimit pe fiul meu la şcoli bune.A fost o mare cumpănă pentru mine şi sincer tot speram că o să am un fel de revelatie, după care îmi voi da seama ce ar trebui să fac cu viaţa mea”, îşi aminteşte Leslie Hawke. După ce a vizitat tabere de refugiaţi, după ce a vorbit cu oamenii care făceau parte din misiunile umanitare, a învăţat câteva lecţii importante. Una dintre acestea este faptul că nu tot timpul trebuie să fie vorba despre bani. „Chiar şi atunci când vine vorba despre problemele sociale, acestea nu sunt mereu legate de bani. Sunt legate de înţelegerea problemelor reale”, mai spune ea.
 Le-ar recomanda tuturor să creeze comunităţi, fie că este vorba despre şcoală, fie că este vorba despre cartier sau în reţeaua profesională. Şi puneţi interesul comunităţii pe primul loc. Nu este ceva instinctiv pentru majoritatea dintre noi”, spune ea argumentând că infrastructu­ra civilă ar trebui să fie cel mai important element atunci când vine vorba de dezvoltarea unui oraş. „Iubiţi-vă munca şi să o faceţi cu plăcere”, le mai recomandă fosta jurnalistă tinerilor din România, fiindcă toate eforturile, oricât de mari ar fi, ajung să fie răsplătite la un moment dat.


Analize oftalmologice la Daia
O acţiune în folosul copiilor şi a localnicilor din comuna Apold, sat  Daia. Au avut loc consultaţii oftalmologice gratuie oferite de trei voluntari olandezi. De asemenea au fost trimişi ochelari în luna august celor care au  fost la consultaţi. O fetiţă din grădiniţă a primit un aparat auditiv.
De organizarea şi desfăşurararea acestei acţiuni s-a ocupat inv. Moldovan Anamaria .Vizita managerului şi participarea în cadrul Şotron Doi 2014 A ÎNCEPUT ŞOTRON DOI - APOLD 2014

 

Șotron Doi este un modul educațional atât pentru copii, cît și pentru părinți.
Modulul educaţional Şotron Doi are ca scop familializarea copiilor de 2 ani şi a părinţilor lor cu mediul educaţional din grădiniţă. Cei mai mulţi pornesc într-o călătorie în care explorează ceea ce îi înconjoară de la propriul nume, până la plante, animale, Soare. Părinţii lor învaţă cât de importantă este educaţia preşcolară şi cum se pot implica mai mult în educaţia copiilor.
De-a lungul celor  unsprezece săptămâni copiii  învaţă: să își spună numele, să salute, să spună câți ani au, să se spele pe mâini singuri, să se servească singuri, să mănânce singuri, să arunce resturile și ambalajele la coșul de gunoi, să își sufle nasul corect, să tușească în cot.
Este  interesant să constatăm cât de multe vor învăţa cei mici pe parcursul acestui interval de timp. Progresele lor se vor vedeau cu fiecare  sesiune de Şotron Doi. La început sunt timizi, nu se joacă împreună, nu vorbeau între ei. Sunt foarte atenţi la fiecare gest al celuilalt. Apoi acest lucru se schimbă.
Majoritatea copiilor au participat împreună cu părinţii, la prima vizită la grădiniţă pentru familiarizarea cu locul, educatoarea şi noii colegi din cadrul Şotronului. Această vizită s-a realizat dimineata atunci când era grupa de copii la gradiniţă. Fiecare copil are ritmul lui, iar dacă pentru unul câteva zile sunt suficiente pentru acomodare alţii au avut nevoie de o perioadă mai lungă.
Acest program a reunit anul trecut un număr de maxim 10 copii cu vârsta  de 2 ani, care timp de unsprezece săptămâni au luat parte la un proces instructiv în grădiniţă. Aceşti copii s-au integrat mai uşor in grupa mică la inceputul anului şcolar 2013-2014. Este necesar să obișnuim părinții să vină la grădiniță, prin astfel de programe, ca apoi să ei să conștientizeze importanța educației timpurii pentru copii lor.
 


 
 


   
  
 

 

  
 COMISIA  METODICA  A  EDUCATOARELOR APOLD  2014
Comisia Metodică a Educatoarelor s-a întrunit în data de 26 martie 2014 în comuna Apold, judeţul Mureş pentru a participa la o activitate interesantă desfăşurată de educatoarele Marinela Bordea şi Gyerkes Izabela. După ora deschisă cadrele didactice prezente au participat la prezentarea proiectului "Fiecare copil în grădiniţă" care se derulează în comuna Apold  din anul 2010. Proiectul a fost lansat de Asociaţia Ovidiu Ro şi Ministerul Educaţiei în septembrie 2010 şi a condus la o creştere spectaculoasă a înscrierilor şi prezenţei copiiilor în gradiniţă. Obiectivul proiectului "Fiecare copil în grădiniţă" a fost şi este creşterea prezenţei copiilor defavorizaţi cu risc de abandon pentru a le oferi oportunitatea să înveţe aceleaşi lucruri pe care ceilalţi copii le ştiu deja pentru că merg zi de zi la grădiniță. Noi cei mici suntem atenţi şi vizionăm povestea ! Mulţumim Ovidiu RO !

Am  primit rigle care ne ajută să învăţăm numerele, culorile, animalele și formele geometrice ! Mulţumim OvidiuRo !

Ziua părinţilor februarie 2014 Grădiniţa cu Program Normal Apold
Ziua Fructelor- Apold-Decembrie


 Scopul acestei activităţi este de a oferi copiilor o gustare sănătoasă şi de a îi educa pe părinţi referitor la importanţa alimentaţiei pentru sănătatea celor mici. Pentru a fi o interventie integrată şi reuşită, copiii vor învăţa despre fructe, alimentaţie sănătoasă pentru vârsta lor, vor asculta sfatul medicului referitor la consumul de fructe. vor viziona filmuleţe interesante. 
Suma alocată de Ovidiu RO pentru această activitate este de 1 leu/copil.
MULŢUMIM OVIDIU RO !
 

 Îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copiii FCG-
Apold, Daia,Vulcan
In proiectul "Fiecare copil in grădiniţă" Primăria Comunei Apold este partener împreună cu ISJ Mureş, Şcoala Gimnazială Apold şi Asociaţia Ovidiu RO.
Implicarea financiară a Consiliului Local, este o parte importantă în derularea proiectului, implicarea constă în alocarea sumei necesare pentru cumpărarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toţi copiii din proiect. Suma alocată este de 150 de lei pe copil pe an. 
Conform hotărârii, Consiliului Local s-au alocat fonduri pentru cumpărarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toţi copiii eligibili. 
Multumim pe aceasta cale Primariei comunei Apold pentru sprijinul acordat în derularea acestui proiect.DAIA VULCAN Ziua Fructelor- Apold-Noiembrie


Începând din noiembrie, în grădiniţe se desfăşoară o nouă activitate pentru toţi copiii din gradiniţă: Ziua Fructelor. Scopul acestei activităţi este de a oferi copiilor o gustare sănătoasă şi de a îi educa pe părinţi referitor la importanţa alimentaţiei pentru sănătatea celor mici. Pentru a fi o interventie integrată şi reuşită, copiii vor învăţa despre fructe, alimentaţie sănătoasă pentru vârsta lor, vor asculta sfatul medicului referitor la consumul de fructe. vor viziona filmuleţe interesante. La această  activitate pot fi invitaţi şi părinţii. 
 Suma alocată de Ovidiu RO pentru această activitate este de 1 leu/copil.
MULŢUMIM OVIDIU RO !

Globuri confecţionate la gradiniţa Vulcan,Daia şi ApoldUn nou an "Fiecare copil în grădiniţă" a început în septembrie. Suntem în al treilea an de proiect iar acest lucru ne bucură. După cum vedeţi confecţionăm globuri.
Ne-am bucurat de începutul anului şcolar, de toamna lungă şi călduroasă iar acum după ce ne-am obişnuit cu colegii de grupă, ne-am apucat de treabă.
 Vom trimite la Bucureşti globuri confecţionate de copiii din cele trei grădiniţe partenere în proiectul "Fiecare copil în grădiniţă".

 
 


 


  

CONCURS  “CEL MAI BUN RECITATOR”  –ŞAEŞ –2013
“Poezia este deschiderea şi închiderea unei uşi, lăsându-i pe cei care privesc prin deschizătură să ghicească ce s-a văzut în frântura de clipă.” Carl Sandburg

Şcolarii şi preşcolarii din comuna Apold s-au întrecut vineri, 30 mai 2013, la prima ediţie a Concursului  “Cel mai bun recitator”, organizat de Grădiniţa cu Program Normal Şaeş, mai exact de doamnele educatoare Gyerkes Izabela si Mehes Minodora.

Într-o atmosferă încărcată de emoţii, atât din partea concurenţilor, cât si a cadrelor didactice, copiii au concurat pentru a obţine un premiu   sau pur şi simplu, pentru a se bucura de atenţia şi admiraţia spectatorilor. Copiii care cresc mână în mână cu cele mai frumoase creaţii din literatura pentru copii ajung să iubească de mici poeziile şi poveştile, mai mult de atât povestesc şi recită şi ei cu plăcere. În acest an, cadrele didactice au pregătit cu concurenţii lor cele mai frumoase poezii din literatura pentru copii.

Membrii juriului au fost: profesor Ruzsa Ibi, profesor Onea Baad Emilia si bibliotecara comunei  doamna Nicoară Steluţa. Timpul acordat fiecărui copil a fost de 2-3 minute. Juriul a punctat dicţia, interpretarea, mimica, gestica, vestimentaţia şi încadrarea în timp a concurentului.
Copiii m-au uimit şi de asemenea am fost încântată de reuşita acestei activităţi. A fost o activitate realizată cu stil, ne-am simţit bine împreună, cred că si copiii, care au socializat şi au legat prietenii. Au fost acordate mai multe premii, însă toţi participanţii concursului au fost premiaţi pentru participare.A doua parte a activităţii a fost a cadrelor didactice întrunite şi anume comisia educatoarelor şi învăţătoarelor care a avut şi o tema de realizat şi prezentat: “Trezirea interesului pentru grădiniţă şi şcoală a preşcolarilor şi şcolarilor din propria unitate”.
Interesantă această temă aleasă de educatoarele de la Şaeş, de actualitate şi bineînteles preocuparea fiecărui dascăl . Educatoarele si învăţătoarele şi-au făcut temele şi cred că am avut de învăţat unele de la celelalte multe lucruri interesante pe această temă.
Cel mai mult cred că este de apreciat curajul acestor dascăli de a realiza o asemenea activitate, si aici în mod special le felicit pe educatoarele Gyerkes Izabela şi Mehes Minodora, care cred că ne-au arătat un lucru important, şi anume: 

 ,,Fericit este copilul care întâlneşte în fiecare etapă a drumului său pe educatorul capabil să-i insufle treptat forţa şi elanul necesar îndeplinirii destinului său ca om”

   
ŞOTRON DOI 2013- premierea şotroneilor
Apold, Mureş 2013
Șotron Doi este un modul educațional atât pentru copii, cît și pentru părinți. 
Obiectivul este ca privindu-i si obervându-i pe profesori, părinții să preia anumite metode, subiecte pe care să le exerseze și acasă cu copiii. In cadrul activităților de la Șotron Doi se pune accent pe elemente de igienă și educație pentru sănătate. Scopul modulului educaţional Sotron Doi este ca acei copii care au împlinit 2 ani in anul 2013 si părintii lor să se pregătească pentru grădiniţă .
Printre activitatile din cadrul  modulul educational Sotron Doi am urmarit: nutriţia sănătoasă şi igiena personală.

ACTIVITATEA  NUMĂRUL  11 Tema activităţii: Premierea Şotroneiilor
Festivitate: La ora 12.30 copiii, însoțiți de părinți și de frații mai mari, au fost conduși de educatoare Cristina Urdea in sala de grupă. Aici au fost întâmpinaţi de  directorul școlii Mihaela Purenciu  ,coord local Naghi Edit şi alte cadre didactice care au participat la aceasta festivitate. Au fost vizionate poze făcute la activitățile Șotron Doi, în care copiii și părinții s-au recunoscut bucuroși. Doamna director si coord local au prezentat
importanţa derulării unor asemenea programe pentru copii.
Diplomele au fost înmânate de către educatoare, copiilor şi  mamelor. După  înmânarea diplomelor şi aplauzele  premianţilor , şotroneii au servit masa respectând programul  şotronului.
La plecare, părinții și copiii au fost felicitați încă o dată pentru participare 


 ŞOTRON DOI 2013
29 Mai 2013- a zecea sesiune Şotron Doi
ACTIVITATEA  NUMĂRUL  10 Tema activitatii "Prietenul meu, catelul  "
Ora 12.45 - Primirea copiilor-Deprinderi specifice: Copiii si parintii sint intampinati de educatoare. Copiii se indreapta spre centrele de interes amenajate. Activitatile pe centre s-au desfasurat astfel ALA- 1.Centru Stiinta:-au vizionat imagini despre primavra  2. Centru Constructii:- au construit la alegere 3. Centru Biblioteca:-lectura dupa imagini. 4. Joc de Masa :-puzzle cu imagini despre animale.Tranzitia de la activitatile pe centre la activitatea comună se ralizeaza prin jocuri de miscare
Ora 13.15-copii se pregatesc pentru intalnirea in cerc -Salutul-copiii asezati in semicerc sunt salutati de educatoare, saluta si ei in grup, apoi individual rostindu-si numele. Acest exercitiu se repeta la toate intalnirile pentru a-si retine numele si a se obisnui sa salute . Prezenta -educatoarea striga numele fiecarui copil iar ei raspund „prezent” si ridica mana sus.
Ora 14.00 Gustarea-copiii insotiti de parinti si educatoare s-au deplasat la baie, s-au spalat pe maini apoi s-au intors in sala de grupa, s-au asezat la masute si au servit gustarea singuri.  Au adunat de pe  masute, apoi s-a trecut la activitatea de grup ADE.
Ora 14. 20 Poezia „Catelus cu păru cret”apoi Fise de colorat- Catelul meu.
Ora 14.40 - ALA 2- activitate s-a incheiat cu jocul „Sări ca mingea”.

 

  ŞOTRON DOI 2013

ACTIVITATEA  NUMĂRUL  9 Tema activitatii "Ferma de animale "
Ora 12.45-Primirea copiilor-Deprinderi specifice: Copiii si parintii sint intampinati de educatoare. Copiii se dezbraca, atât cât este posibil singuri, se indreapta spre centrele de interes amenajate. Activitatile pe centre s-au desfasurat astfel ALA- 1.Centru Stiinta:-au format multimi folosind animale din plus(domestice) numarand elementele multimii cu ajutorul educatoarei. 2.Centru Constructii:-au construit adaposturi pentru animale domestice folosind cuburi din lemn. 3.Centru Biblioteca:-au lecturat imagini cu animale din ferma. 4. Joc de Masa:-puzzle cu imagini despre animale domestice.Tranzitia de la activitatile pe centre la activitatea de grup se ralizeaza prin jocul cu text si cantec „Un motan cat un pisoi". 
Ora 13.15-intalnirea incerc-salutul-copiii asezati in semicerc sunt salutati de educatoare, saluta si ei in grup apoi individual rostindu-si numele. Acest exercitiu se repeta la toate intalnirile pentru a-si retine numele si a se obisnui sa salute. Prezenta -educatoarea striga numele fiecarui copil iar ei raspund „prezent” si ridica mana sus.
Ora 14.00 Gustarea-copiii insotiti de parinti si educatoare s-au deplasat la baie, s-au spalat pe maini apoi s-au intors in sala de grupa, s-au asezat la masute si au servit gustarea singuri. . Au adunat de pe  masute, apoi s-a trecut la activitatea de grup ADE.
Ora 14.20 Modelaj- Ferma de animale.
Ora 14.50 - Intâlnirea in cerc. Salutul de  plecare.  


 ŞOTRON DOI 2013


15 Mai 2013- a opta sesiune Şotron Doi
 ACTIVITATEA  NUMĂRUL 8 Tema activităţii : “Iubim animalele !"
Ora 13:00 -Primirea copiilor : Copiii şi  părinţiisunt intâmpinaţi de către educatoare şi coordonatorul local Activităţi la alegere: ALA 1
1Stiinta-au format multimi folosind animale de plus si numarand elementele multimii ALA 1:2. Construcţii: Cuburi Lego si Duplo- construim carari prin padure3.Biblioteca copiii au  viyionat planse cu animale salbatice, denumindu-le
Ora 13:30-Salutul şi prezenţa .Intâlnirea în cerc. Copiii aşezaţi în cerc sunt salutaţi de educatoare şi coordonator, apoi salută şi ei in grup, urmează salutul individual , fiecare copil işi rosteste numele şi salută si işi spune numele .
Prezenţa: educatoarea a strigat numele fiecărui copil , acesta ridicând mana şi spunând: prezent
Ora 14.00 Gustarea : Copiii insoţiţi de părinţi se deplasează la baie,se spală pe  mâini. Se reîntorc in sala de grupă şi se autoservesc împreună cu părinţii.Se aşează la măsuţe impreună cu părinţii şi servesc  gustarea, apoi copii duc resturile de la masă la coşul de gunoi şi sunt apreciaţi şi aplaudaţi pentru acest lucru...
Ora 14:40 -ALA 2- joc de mişcare :"Oac ,oac,diri, diri..."
Ora 14:50 Intâlnirea in cerc. Salutul de  plecare.


 ŞOTRON DOI 2013
  

8 Mai 2013- a şaptea sesiune Şotron Doi
ACTIVITATEA NUMĂRUL 7 Tema activităţii : “Căţelul păzeşte casa!"
Ora 13:00 -Primirea copiilor : -deprinderi specifice-Parcurgerea  traseului până la centrele de interes: 1. Construcţii -copiii au construit la alegere, 2.Stiinta-Imagini despre primavara si animale 3.Joc de masa- puzzle cu imagini despre animale.
Tranziţia la activitatea comună - joc de mişcare "Ceata lui Pitigoi..."
Ora 13:30-Salutul şi prezenţa .Intâlnirea în cerc. Copiii aşezaţi în cerc sunt salutaţi de educatoare şi coordonator, apoi salută şi ei in grup, urmează salutul individual , fiecare copil işi rosteste numele şi salută si işi spune numele .
Prezenţa: educatoarea a strigat numele fiecărui copil , acesta ridicând mana şi spunând: prezent
Ora 13:45-Gustarea : Copiii insoţiţi de părinţi se deplasează la baie,se spală pe  mâini. Se reîntorc in sala de grupă şi se autoservesc împreună cu părinţii.Se aşează la măsuţe impreună cu părinţii şi servesc  gustarea, apoi copii duc resturile de la masă la coşul de gunoi şi sunt apreciaţi şi aplaudaţi pentru acest lucru...
Ora 14:30 -ADE - Colorăm căţeluşul-fişă.
Ora 14:45-jocul cu text şi cânt "Ceata lui Pitigoi " apoi ieşim în aer liber.
 Ora 15:10 -Incheierea activităţii .

Datorită Fundației LEGO, mă pot juca și eu, precum copiii norocoși, cu aceste seturi de construcții super tari. Mulțumesc Lego!


 

  
ACTIVITATEA NUMARUL 6 Tema activitatii : “Vin Sărbătorile de Paşti"
Ora 13:00 -Primirea copiilor : copii şi părinţii sunt intâmpinaţi de educatoare, coordonatorul local şi echipa FCG. Copiii se îndreaptă spre centrele de interes: 1. Construcţii-cuburi Lego-contruiesc “căsuţe” pentru iepuraşi 2. Ştiinţă-iepuraşi de plus
Ora 13:45-Intâlnirea în cerc şi salutul Prezenţa: educatoarea a strigat numele fiecărui copil , acesta ridicând mâna şi spunând: prezent
Ora 14:10 - Gustarea : Deplasarea la baie împreună cu părinţii, spălarea mâinilor. Se reîntorc în sala de grupă şi se autoservesc împreună cu părinţii: danone, banane, biscuiţi, primind şi şerveţele. Se aşează la măsuţe împreună cu părinţii şi servesc gustarea, apoi copiii duc resturile de la masă la coşul de gunoi şi sunt apreciaţi şi aplaudaţi pentru acest lucru..
Ora 14:30 -ADE -modelaj “ouă pentru Paşti”. Copiii au modelat ouă din plastelină , rosii, galbene, verzi, albastre, totodată recunoscând şi culorile. Educatoarea a cerut fiecărui copil să aşeze în coşuleţ ouşoarele modelate, numărându-le.
Ora 14:45 - 15:10 -Incheierea activităţii : d-na Elena Mocăniţa a prezentat povestea “Ursul Maro” întregii grupe de copii.
4 Aprilie 2013- a şasea sesiune Şotron Doi
Activitatea nr.5  - Tema zilei -"Ne pregătim de sărbătoare"-fişa de lucru "Iepuraşul"
Ora 13.00-Primirea copiilor-Deprinderi specifice: Copiii şi parinţii sunt întâmpinaţi de educatoare şi coordonator.Copiii se dezbracă singuri şi se îndreaptă spre centrele de interes amenajate. Activităţile pe centre : Ştiinţă: Mulţimi Centru construcţii : Construirea căsuţei iepuraşului Centru bibliotecă : au urmărit imagini cu iepuraş, Joc de masă : puzzle cu imagini
Tranziţia de la activităţile pe centre la activitatea comună se realizează prin cântecelul „Iepuraş dragalaş "
Ora 13.15 Copiii se pregătesc pentru întalnirea în cerc -Salutul-copiii asezaţi în semicerc sunt salutaţi de educatoare, salută si ei în grup, apoi individual rostindu-şi numele. Acest exerciţiu se repeta la toate intâlnirile pentru a-şi reţine numele şi a se obisnui să salute . Prezenţa -educatoarea strigă numele fiecărui copil iar ei răspund „prezent” şi ridică mâna sus. 
Ora 14.00 Gustarea-copiii insoţiţi de părinţi şi educatoare s-au deplasat la baie, s-au spălat pe mâini apoi s-au întors în sala de grupă, s-au aşezat la măsuţe şi au servit gustarea singuri.  Au adunat de pe  măsuţe S-a trecut la activitatea de grup
Ora 14. 20 Au colorat fişa cu iepuraşul şi au vorbit despre iepuras , sărbătoarea de Paşti
Ora 14.40 - Activitatea s-a încheiat cu jocuri de mișcare
 
 17 Aprilie 2013- a cincea sesiune Şotron Doi


 
 

Activitatea nr.4  - Tema zilei "Povesti cu animalele"
Ora 13.00-Primirea copiilor-Deprinderi specifice: Copiii şi părinţii sunt întâmpinaţi de educatoare. Copiii se dezbracă, atât cât este posibil singuri şi se indreaptă spre centrele de interes amenajate. Activităţile pe centre s-au desfăşurat astfel : 1.Centru Stiinţa:-au format mulţimi folosind animale din plus(domestice) numărând elementele mulţimii cu ajutorul educatoarei. 2.Centru Construcţii:-au construit adaposturi pentru animale domestice folosind cuburi din lemn. 3.Centru Bibliotecă:-au lecturat imagini cu animale domestice. 4. Joc de Masă:-puzzle cu imagini despre animale domestice.Tranzitia de la activităţile pe centre la activitatea de grup se realizează prin jocul cu text şi cântec „Vulpe tu mi-ai furat gâsca...". .
Ora 13.15-Întâlnirea în cerc-salutul-copii aşezaţi în semicerc sunt salutaţi de educatoare, salută şi ei în grup apoi individual rostindu-şi numele. Acest exerciţiu se repetă la toate intâlnirile pentru a-şi reţine numele şi a se obisnui să salute . Prezenţa -educatoarea strigă numele fiecarui copil iar ei răspund „prezent” şi ridică mâna sus.
Ora 14.00 Gustarea-copiii insoţiţi de părinţi si educatoare s-au deplasat la baie, s-au spălat pe mâini apoi s-au intors in sala de grupa, s-au asezat la masute si au servit gustarea singuri. Au adunat de pe  masute, apoi s-a  cantat cantecul "Ne jucam..." folosindu-se de degete, pumni,brate, coate ,picioare.
Ora 14.20 "Capra cu trei iezi"- povestea a fost spusa de educatoare.  Copiii au urmarit cu interes 
Ora 14.40 - Au loc activitati la alegere pe centre. In incheierea activităţii s-au organizat jocuri de mişcare . Au cantat cântecul "Ne jucăm..."
S-au aşezat pe bancuţă ca să păstreze ordinea apoi fiecare a  trecut pe rând prin tunel  târându-se. Acest exerciţiu l-au repetat de mai multe ori.
Am constatat  ca încep să socializeze, sunt mai linistiţi, ştiu anumite reguli chiar dacă nu toţi.(duc ambalajele la coş)Materiale didactice utilizate- carţi cu animale

 10 Aprilie 2013- a patra sesiune Şotron Doi
Activitatea nr.3  "Să recunoaştem animalele!"
Obiective urmărite- Să utilizere un limbaj adecvat, Să rezolve sarcinile date, Să recunoască animalele
Ora 13.00: Sosire- Părinţii şi copiii au fost întâmpinaţi şi salutaţi de către educ Cristina Urdea şi de către coord local. Părinţii s-au aşezat pe bancuţă iar copii s-au îndreptat către centre  păsind pe bancuţa care făcea trecerea către centre.
 Activitatile la alegere pe centrele de interes sunt:
1. Centrul Biblioteca-Citim imagini cu animale 
2. Joc de masa Puzzle- diferite imagini cu animale. Cu ajutorul educatoarei  şi a părinţilor copiii au rezolvat sarcinile cerute. Tranziţia de la activitatea pe centre la activitatea de grup, respectiv intâlnirea în cerc, se face prin efectuarea unor exerciţii de mişcare
 Ora 13.30 - Intâlnirea în cerc- Salutul - copiii aşezaţi în semicerc sunt salutaţi de educatoare . Copiii salută in grup, apoi individual. Educatoarea face prezenta sugerandu-le ca atunci când isi aud numele să ridice manuţa sus si să spuna prezent.  Educatoarea le prezintă imagini cu animale.Copiii pronunţa numele animalului pe care il recunosc. Apoi imita animalele.  Sunt incântaţi de imagini şi fiecare spune ce ştie despre animale Cel mai mult le place ursul.
Ne pregătim pentru masă.
 Ora 14.00 - Gustarea - copiii insoţiţi de ed. şi parinti s-au deplasat la baie, apoi au revenit în sala de grupă, s-au asezat la masuţă si au servit gustarea.
Ora 14.20 -Tema Animalul meu preferat. Captarea atenţiei se realizează cu ajutorul unui jucării de plus. Le este prezentată o planşă cu animalele din ogradă, iar copiii le numesc şi spun animalul preferat. Se asează la masuţe, primesc fişe de lucru pe care le rezolvă cu ajutorul mamelor.
In incheiere copiii impreună cu educatoarea au repetat cele invăţate.
Ora 14.40 - Activitatea zilei se incheie cu jocul ,, Sari ca pisica,, cântecul ,,Oac, oac, diri, diri, da,, salutul şi plecarea.    
Metodele utilizate pe parcursul activităţilor - explicaţia, demonstraţia, lectura după imagini, exerciţiul, convorbirea. 
Materiale didactice utilizate- cărţi cu animale, puzzle, planşe, jucării.

 3 Aprilie 2013- a treia sesiune Şotron Doi


Activitatea nr.2 „ grupăm obiectele, să recunoastem obiectele de culoare roşie!"
Ora 13.00: Sosire- părinții și copiii au fost salutați de ed. Urdea Cristina. Părinții s-au așezat pe bancută, iar copiii s-au îndreptat spre centrele alese. Au avut loc activități la alegere în „Centrul construcții”, unde copii au construit  cu lego. Impreună cu educatoarea au  reactualizat culorile.
Educatoarea  a propus jocul "Să recunoaştem culoarea roşie" Atenţia preşcolarilor a fost captată prin  acest joc propus de educatoare.
Fiecare dintre ei a recunoscut mai greu sau mai uşor culoarea rosie, dar cu ajutorul educatoarei toţi cei prezenţi au dus sarcina la îndeplinire.
Ora 13.30: Întâlnire în cerc- salutul colectiv și salutul individual, prezentarea copiilor . Copiii așezați în cerc , și-au spus numele și au salutat cu ajutorul educatoarei  .  Împreuna cu educatoarea au grupat  creioanele după culori ,evidenţiind grupul creioanelor roşii. Acest lucru s-a intâmplat şi cu lego.
Ora 14.00: Gustare- Copiii însoțiți de educatoare și de părinți au mers la toaletă, s-au spălat pe mâini apoi au servit o gustare la măsuţe, au fost foarte liniștiți. Fiecare dintre ei s-a aliniat pe rând la măsuţa cu gustarea de unde fiecare şi-a luat iaurtul , linguriţa si prajiturica. De această data fiecare şi-a asteptat rândul apoi s-a aşezat la măsuţă. După terminarea gustării fiecare a adus ambalajele la coşul de gunoi spre uimirea mămicilor.
Copiii s-au așezat în cerc pentru mini lecţie 
Ora 14.20: Minilecție „Culoarea roşie”. Fiecare copil a încercat, cu ajutorul educatoarei  să recunoască culoarea roşie dintre celelalte. În încheiere, copiii, cu sprijinul educatoarei, au spus ce au învățat . A urmat salutul individual și plecarea acasă. 

 29 Martie 2013 - a doua sesiune  Şotron Doi

 


Activitatea nr.1 „Să ne cunoaștem !”
Ora 13.00: Sosire- părinții și copiii au fost salutați de ed. Urdea Cristina. La activitate a participat si coord local. Părinții s-au așezat pe bancuta, iar copiii s-au îndreptat spre centrele alese. Au avut loc activități la alegere în „Centrul construcții”, unde copii au construit  cu lego. Doi copii s-au desprins mai greu de mamele lor, dar atenția și interesul lor au fost captate prin activitățile propuse de educatoare. Apoi fiecare a primit un carton pe care educatoarea a scris prenumele copilului. Au primit culori pe care prima data le-au recunoscut apoi fiecare şi-a personalizat ecusonul. 
Ora 13.30: Întâlnire în cerc- salutul colectiv și salutul individual, prezentarea copiilor după descoperirea elementului surpriză mingea. Copiii așezați în cerc pe pernițe, și-au spus numele și au salutat cu ajutorul educatoarei  aruncând şi prinzând mingea.
Ora 14.00: Gustare- Copiii însoțiți de educatoare și de părinți au mers la toaletă, s-au spălat pe mâini apoi au servit o gustare la măsuțele aranjate în careu, au fost foarte liniștiți. Un copil a adormit şi mamica l-a dus acasa. Copiii s-au așezat în cerc pentru mini lecţie. 
Ora 14.20: Minilecție „Culorile”. Fiecare copil a încercat, cu ajutorul educatoarei  să recunoască culorile. În încheiere, copiii, cu sprijinul educatoarei, au spus ce au învățat, apoi toți cei prezenți la activitate au dansat . A urmat salutul individual și plecarea acasă. 

 27 martie 2013 - prima sesiune  Şotron Doi

 

 


O fotografie draga mie de aproape un an, pe care am gasit-o acum printre amintiri!

A venit Moş Crăciun ..! 
       Moş Crăciun a ajuns cu desaga sa încărcată de daruri şi la copiii de la Gradinita Apold. Bucuroşi de aşa surpriză, copiii au cântat şi au spus poeziile frumoase, pe care le-au învăţat. Încântat de cât de cuminţi au fost cei mici şi de cât de frumos s-au pregătit, Moş Crăciun le-a dat darurile şi a promis că va veni şi anul viitor.. 

„Prin programul Fiecare Copil in Gradinita am aratat ca parintii saraci isi doresc sa-si educe copiii, chiar foarte mult! Trebuie insa sa le oferim sprijin si incurajare, iar adaugarea unei componente de sanatate in proiect este foarte importanta: copiii nu pot invata daca nu vad bine sau daca ii dor dintii. Multe dintre aceste probleme pot insa fi remediate usor daca se intervine la timp”, a declarat Leslie Hawke, cofondatoarea Asociaţiei Ovidiu RO.

Se vor finanta patru categorii de activitati, considerate ca prioritare de Ovidiu RO si GSK Romania, respectiv:

  • activitati de prevenire a imbolnavirilor-analize de baza pentru copii in luna septembrie, inainte ca acestia sa mearga la scoalasi la gradinita, alocarea unui fond din care parintii saraci sa poata cumpara medicamente pentru copiii lor cand sunt bolnavi, educarea parintilor in vederea vaccinarii obligatorii a copiilor;
  • cresterea accesului copiilor saraci la medici- incurajarea medicilor sa faca vizite saptamanale in satele izolate, asigurarea transportului pentru copiii care trebuie sa consulte medici specialisti in orasele mai mari;
  • facilitarea formarii mediatorilor sanitari si plata lor temporara in comunitatile unde sunt absolut necesari, dar autoritatile locale nu pot asigura inca angajarea acestora
  •  educatie sanitara pentru parinti si copii si asigurarea de kituri de igiena personala si a locuintei.

Grantul isi propune asadar sa asigure solutii imediate pentru anumite probleme urgente, pe care comunitatile sarace nu le pot rezolva, in ciuda cadrului legal existent. In paralel, autoritatile locale vor face demersuri pentru facilitarea accesului copiilor saraci la serviciile medicale reglementate prin lege (cum ar fi angajarea unui mediator sanitar sau obtinerea de solutii anti-pediculoza gratuite de la Directiile de Sanatate Publica).

De asemenea, ca parte a acestui program, GSK Consumer Healthcare – companie membra a grupului GSK in Romania – a donat kit-uri de ingrijire a sanatatii orale (constand in periute de dinti, pasta de dinti si cani) pentru toti copiii inclusi in programul FCG, respectiv 1.400 de copii.

 SMS
Ajută un copil sărac să meargă la grădiniţă SMS 8860 ! 
Asociația OvidiuRo a lansat prima campanie de SMS cu scopul de a ajuta copiii săraci să meargă la grădiniță. Anul trecut 1.400 de copii din 12 comunități au avut șansa de a învăța prin programul Fiecare Copil în Grădiniță pe care părinții lor, majoritatea needucați, nu i-au putut învăța acasă.
 “M-am implicat în această campanie pentru că mi-e milă de acești copii.” Marcel Iureș
În spoturile radio și TV, actorul Marcel Iureș și artistul Eduard CRBL explică acest lucru:

 Copiii săraci, mai ales cei din mediul rural, nu merg la grădiniță, încep școala nepregătiți și mulți abandonează. Primii cinci ani de viaţă sunt cei mai importanți pentru dezvoltarea creierului uman.
Iar România cheltuiește într-o lună pentru un deținut mai mult decât costă să întrețină un copil la grădiniță timp de un an.
Copiii lipsiți de educație sunt șomerii de mâine. Cine ne va plăti pensiile?
Dacă nu vrei ca acești copii să se piardă …Trimite măcar un SMS de 2 € la 8860. 


Ziua fructelor in Gradinita cu Program Normal Daia


ProTV: Leslie Hawke spera ca programul "Fiecare copil in gradinita" sa devina politica publica pana in 2020    
     
                                      
Miercuri, 16 mai, între orele 9.30 – 11.30, Grădiniţa din comuna Apold a găzduit un eveniment organizat de Asociaţia Ovidiu Rom.  Echipa OVIDIU ROM a  vizitat împreună cu jurnaliștii grădinița din Apold, unde se deruleaza programul „Fiecare Copil în Grădiniță”. 


Prin proiectul „Fiecare copil în grădiniţă” părinţii săraci primesc tichete sociale în valoare de 50 de lei pe lună, condiţionate de prezenţa zilnică a copiilor la grădiniţă. Metoda a dat rezultate spectaculoase până în prezent, fapt pentru care organizatorii acţiunii doresc ca autorităţie publice să preia acest program ca şi politică publică până în anul 2020
“Metodologia proiectului prevede o relaţie strânsă de lucru cu autorităţile locale şi grădiniţele, asigurarea instruirii profesorilor, un grad mare de implicare a părinţilor în activităţile educative şi acordarea de tichete sociale.  În comuna Apold, fac parte din acest  program grădiniţele din Apold, Daia şi Vulcan. Aici  învaţă 119 de copii, dintre care 56 fac parte din program. Scopul programului “Fiecare Copil în Grădiniţă” nu este numai prezenţa zilnică a copiilor, ci şi  schimbarea mentalităţii părinţilor, de a-i apropia de grădiniţă şi de a-i face să conştientizeze importanţa educaţiei timpurii şi a şcolii în general. De aceea, prin rotaţie, un „părinte de serviciu” asistă la clasă şi ajută educatoarea în activitățile cu copiii. De asemenea, o dată pe lună, în fiecare grădiniţă se organizează „Ziua Părinţilor”, când aceştia au obligaţia să ia parte la ore alături de copii. Astfel, în grădiniţele unde se desfăşoară programul FCG se creează o „comunitate a părinţilor care vor să-şi educe copiii” a precizat Oana Livadariu.Prin programul Fiecare Copil in Gradinita am aratat ca parintii saraci isi doresc sa- si educe copiii, chiar foarte mult! Trebuie insa sa le oferim sprijin si incurajare, iar adaugarea unei componente de sanatate in proiect este foarte importanta: copiii nu pot invata daca sunt bolnavi. a declarat Leslie Hawke, cofondatoare, Asociatia Ovidiu Rom.
 16 mai 2012Pe 17 mai 2012 a doua echipa OVIDIU ROM s-a intalnit cu autoritatile si echipa locala pentru a discuta cum se va implementa componenta de sanatate oferita de GlaxoSmithKline.
Printr-un grant de 150 000 de euro, pe 3 ani,  pus la dispoziție de compania GlaxoSmithKline,  se vor oferi servicii medicale în comunitățile Fiecare Copil în Grădiniță. Copiii săraci se îmbolnăvesc mai des și se însănătoșesc mai greu decât alții. 
Din cauza îmbolnăvirilor sunt obligați să lipsească de la școală și au rezultate mai slabe. Datorită finanțării GSK, comunitățile vor putea să dezvolte proiecte proprii propunând soluții adaptate nevoilor locale (controale medicale regulate, vaccinări obligatorii, medicamente care altfel nu ar fi disponibile, salarii pentru mediatorii sanitari, educație pentru sănătate și planificare familială).
Nevoia unei astfel de componente este uriasa in aceste comunitati foarte sarace Conditiile improprii in care locuiesc multi dintre ei, nutritia saraca in vitamine si proteine, lipsa apei curente si a unor norme minime de igiena duc la o imunitate scazuta a acestor copii si la transmiterea facila a bolilor infectioase. De asemenea, toate aceste probleme afecteaza puterea de concentrare a copiilor si capacitatea lor de a avea succes la scoala.

17 mai 2012

O nouă hartă pentru Apold, alţi copii care beneficiază de proiectul "Fiecare copil în grădiniţă"

În luna martie 2012, proiectul "Fiecare copil în grădiniţă" s-a extins şi în satele Daia şi Vulcani , aparţinând comunei Apold. Astfel, de proiect beneficiază un număr de 56 de copii din comunitatea Apold. Din cei 56 de copii, în luna martie au primit tichete sociale un număr de 39 de copii. Tichetele sociale  în valoare de 50 lei/luna sunt oferite de asociaţia OVIDIU ROM copiilor din 20 comunităţi, cu condiţia frecvenţei de 100 % la grădiniţă


A început ŞOTRON DOI


In fiecare marţi de la ora 13 - 14.45 în comunittea Apold se  desfăşoară modulul educaţional Şotron Doi . Activităţile sunt ţinute de educator Maria Guraliuc.
Este un modul care cuprinde copii de doi ani. Considerăm că această activitate cu copiii mici este extrem de utilă pentru viitoarea lor integrare in grădiniţă. 
În prima zi a acestui modul  copiii au intrat în sală păsind prima dată prin două cercuri marcate cu 1, 2, apoi mergând în echilibru pe o băncuţă . Un băieţel a refuzat să urce pe băncuţă şi a mers pe lângă ea.
La capătul traseului au fost pregătite două activităţi la alegere : domino şi construcţii. 
La centrul domino un copil a recunoscut piatra de culoare roşie. 
La centrul de construcţii o fetiţă a fost fericită că a reuşit să construiască un turn din cuburi colorate . Fiecare copil a trecut prin cele două centre.   
La întâlnirea în cerc  copiii au stat alături de părinţi pe covor, unde au făcut cunoştinţă între ei, ba chiar am cunoscut mascota primită de la Ovidiu Rom pe care au denumit-o Şotronel. Apoi copiii au spus prezent atunci când doamna a strigat prezenţa.          
După ce s-au cunoscut au prezentat calendarul naturii unde au specificat ziua în care erau, săptămâna, luna , anul , anotimpul.          
Inainte de a servi masa am fost la baie ca să se spele pe mâini. La întoarcere fiecare copil a luat un iaurt, linguriţa, serveţelul şi biscuiţi şi s-a asezat la masă unde fiecare a mâncat singur . La finalul mesei fiecare copil şi-a aruncat paharelul şi linguriţa la coşul de gunoi astfel învătând să păstreze curăţenia. 
Asezaţi la măsuţe alături de părinţi, copiii au primit foi colorate pe care au fost scrise numele lor şi pe care cei mici le-au colorat cu culorile preferate. 
         Denis şi-a făcut cerculeţe şi pătrăţele colorate. Când toată lumea a terminat, foile au fost perforate şi au fost prinse cu o aţă pentru a putea fi puse la gât uşor. 
         La finalul activităţii copiii s-au reîntors pe covor pentru a observa toate ecusoanele realizate şi pentru a povesti despre cum s-au simţit la grădiniţă. 
S-au împărţit copiilor foi de colorat pe care trebuie să le realizeze acasă. La activitate au participat şi două fetiţe înscrise în FCG care nu au frecventat grădiniţa, nu s-au acomodat la gradiniţă.  
Aşa au petrecut ziua cei mici şi cred că s-au simţit foarte bine dovadă fiind imaginile de la activităţi.

                           

   


 

Fiecare Copil în Grădiniță este responsabilitatea fiecăruia dintre noi  5 martie 2012, Asociația Ovidiu Rom lansează al treilea sezon al campaniei sale de informare publică asupra importanței educației pentru copiii proveniți din medii dezavantajate. Această campanie se desfășoară în colaborare cu Policy Center for Roma and Minorities prin REACT. Sub sloganul Fiecare Copil în Grădiniță este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, cele patru spoturi sociale subliniază necesitatea de a-i educa pe cei mici începând de la vârsta de 3 ani.  Între lunile martie și septembrie, spoturile vor fi difuzate de 23 de televiziuni și 6 posturi de radio. 


“Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA, dar DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia şi bogăţia.”
16 februarie 2012 

Întâlnirea anuală a echipei Ovidiu Rom  a avut loc în perioada 11-13 ianuarie 2012 in București. De sărbători, HapiHap a adus “1000 de zâmbete pentru 1000 de copii” cu sprijinul fundaţiei FĂRĂ, asociaţiei OvidiuRom şi asociaţiei ACSISCopiii care au beneficiat de aceasta campanie vor primi produsele donate de consumatori la inceputul lunii decembrie, primele centre vizitate fiind cele din zona Bucurestiului.


Campania “1000 de zambete pentru 1000 de copii” realizata sub umbrela brandului HapiHap s-a derulat incepand cu jumatatea lunii noiembrie 2011 in centrul Carrefour Orhideea din Bucuresti, oferind consumatorilor romani posibilitatea de a oferi un cadou unuia dintre copiii cu varste de pana la 18 ani aflati in grija FARA, Ovidiu Rom si Acsis.

„HapiHap si-a propus sa abordeze diferit aceasta campanie: fiecare copil a spus ce isi dorește si astfel fiecare consumator a putut sa aleaga un cadou direct pentru unul dintre beneficiari, cumparand si donand jucarii, carti de colorat, rechizite, acuarele sau plastilina, dupa caz. In saptamanile dedicate strangerii de cadouri pentru copii, am avut sansa de a interactiona direct cu consumatorul si ne-a bucurat faptul ca romanii au imbratisat aceasta campanie si au vrut sa contribuie intr-un numar atat de mare”, a declarat Violeta Niculae, Marketing Manager Titan.

Copiii vizati de campanie se afla in grija fundatiei FARA si a asociatiilor OvidiuRom si Acsis, atat in centrele din București cat si in alte locatii din tara, iar donatiile au avut vizat latura educationala, punandu-se accentul pe rechizite si jocuri educative, pe langa colectarea de jucarii pentru cei mai mici dintre beneficiari.

La inceputul lunii decembrie, reprezentantii Titan au inmanat produsele copiilor din centrele pe care le-au vizitat din zona Bucurestiului, s-au jucat cu micutii si au incercat sa afle mai multe de la ei despre lucrurile care ii fac sa zambeasca.

Donatiile pentru centrele din afara Capitalei vor fi inmanate copiilor in zilele urmatoare, astfel incat fiecare dintre micuti sa primeasca cadoul cumparat pentru ei de catre consumatorii romani pana la vacanta de Craciun .

Am primit cu bucurie şi noi pachetele. 
Mulţumim OVIDIU ROM  pentru cadouri!  
Crăciun fericit tuturor!!!


Despre Titan
Titan S.A. este o companie cu tradiţie pe piaţa de morărit şi panificaţie, find una din cele mai vechi fabrici de profil din ţară. Compania se numără printre liderii pieţei de morărit şi panificaţie din România, deoarece, de-a lungul timpului şi-a diversificat portofoliul de produse şi a investit în construcţia unei fabrici moderne, cu o capacitate de producţie mai mare.
Titan S.A. produce şi comercializează: făină, mălai, griş, pesmet, pâine proaspătă, toast, fulgi de porumb şi specialităţi de patiserie. În prezent, Titan SA. are circa 880 de angajaţi, locaţi în cele două centre importante din Bucureşti şi Târgu Mureş
Despre fundațiile și asociațiile beneficiare
Despre ACSIS
Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială – ACSIS s-a constituit în 2004 ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic sau religios, cu caracter nonprofit și functionează sub umbrela a 4 valori: responsabilitatea, educația continuă, unicitatea și solidaritatea.
„Asociația ACSIS sprijină familiile cu risc social crescut, pentru a preveni separarea copilului de familie. Beneficiarele sunt în special mame care se confruntă cu multiple dificultăţi: respingere din partea familiei de origine/extinse, lipsa veniturilor necesare acoperirii nevoilor de trai, lipsa sprijinului din partea partenerului, lipsa educaţiei, mame singure, mame adolescente. Până în prezent, 2033 de mame au beneficiat de serviciile sociale ACSIS , iar 2958 copii au rămas alături de mamele lor datorită sprijinului primit” a declarat Maria Neagoe, coordonator proiect
Despre Fundația FARA
Fundatia FARA România este o organizație neguvernamentală care de peste 20 ani oferă servicii complexe copiilor și tinerilor dezavantajați în judetul Suceava, llfov și mai recent Satu Mare.
Aceste servicii acoperă o gamă largă de nevoi de la găzduire, educare, reabilitare și recuperare, instruire și dezvoltare a abilităților de viață independent până la încadrarea în muncă a copiilor și tinerilor proveniți din instituțiile de ocrotire sau aflați fără îngrijirea familiilor biologice, dar și copiilor și tinerilor adulți cu dizabilități sau nevoi speciale dizinstituționalizați sau din familii.
“Misiunea Fundaţiei FARA este furnizarea de servicii sociale pentru acei copii uitaţi, pentru tineri şi familiile lor care nu le pot asigura o viaţă decentă, atingerea potenţialului de care sunt capabili, ieşirea din cercul sărăciei, integrarea în viaţa socială şi economică prin promovarea valorilor creştine şi speranţa în viitor” a declarat Ramona Gotteszman – Director FARA Romania
Despre OvidiuRom
Misiunea Ovidiu Rom este de a integra fiecare copil sărac între 3 si 6 ani din România în sistemul de învăţământ pentru a le oferi sansa să devină membri activi ai societăţii. Leslie Hawke şi Maria Gheorghiu au iniţiat primul lor program–instruirea femeilor sărace şi asigurarea accesului la educaţie pentru copiii lor– în Bacău, în 2001. În 2004, Hawke şi Gheorghiu au fondat ONG-ul Asociatia Ovidiu Rom şi au extins programele lor şi în Bucureşti.
Leslie Hawke, Preşedintele Asociaţiei Ovidiu Rom a declarat: “În ultimii zece ani am dezvoltat o strategie ce integrează educaţia progresivă, implicarea comunităţii locale, un mediu prielnic de învăţare şi participarea părinţilor. Un element cheie al succesului nostru a fost sprijinul material oferit familiilor care, fără acest stimulent, ar amâna trimiterea copiilor la grădiniţă din cauza  obişnuiţei, sărăciei sau nepăsării. Scopul nostru final este  introducerea acestui subiect pe agenda publică în calitate de prioritate naţională majoră, astfel încât fiecare copil sărac din România, cu vârsta între 3 şi 6 ani, să fie înscris în sistemul educaţional, pentru a beneficia de şansa de a deveni un membru activ al societăţii.”
Programul Fiecare Copil în Grădiniţă este implementat în 36 de locaţii, din 20 de comunităţi, sprijinind în prezent 1400 de copii săraci cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani să meargă la grădiniţă, pentru ca mai apoi să înceapă şcoala cu succes. Proiectul este finanţat în mare măsură de către sectorul corporativ român. Programul Fiecare Copil în Grădiniţă reliefează importanţa educaţiei timpurii, având obiectivul de a include acest subiect pe agenda publică în calitate de prioritate naţională majoră.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.ovid.ro
Primăria Apold (MS) a împărţit celor mici îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru iarnă. Mulţumim Primăriei pentru ajutorul acordat în derularea proiectului "Fiecare copil in grădiniţă".

 Imagini de la  Ziua parintilor. 


La sfârşitul lui septembrie, începutul lui octombrie, comunitatea Apold s-a adunat în sala primăriei pentru a recompensa eforturile mămicilor care şi-au adus copiii la grădiniţă, cu tichete sociale.  Au participat reprezentanţii Ovidiu Rom, care au explicat importanţa proiectului "Fiecare copil în grădiniţă". Din partea Primăriei au fost prezenţi primarul Sorin Dorin Bizo care a subliniat importanţa proiectului şi sprijinul acordat de primărie pentru implementarea în comunitate a proiectului, dar şi alţi reprezentanţi.
Şcoala Generală Apold a fost reprezentată de director Mihaela Purenciu dar şi de alte cadre didactice: educatori , învăţători, care au participat la eveniment.
  
A fost  începutul..........7 octombrie 2011 .
 " A fi împreună este un început, a rămane împreună este un progres, a lucra împreună este un succes-
Henry Ford

37 de sate, comune și orașe din 21 de judeţe au cerut ajutorul Ovidiu Rom pentru a aduce la grădiniță TOŢI copiii săraci de 3-6 ani. 

Concursul Naţional a fost lansat de Asociația Ovidiu Rom și MECTS în mai 2011, iar comunitățile selectate vor fi anunțate în august

Comunitati care au aplicat la proiectul "Fiecare copil in gradinita".

Comunitati unde se deruleaza proiectul "Fiecare copil in gradinita" in 2011-2012
               Dacă ştii un copil care nu merge la grădiniță sau la școală, ajută-l!                Fiecare Copil în Grădiniță e responsabilitatea ‬fiecăruia dintre noi. 
Investitia in educatia timpurie aduce beneficii de 4 pana la 6 ori mai mari decat suma cheltuita. Studiile internationale demonstreaza ca mediul in care copiii traiesc si invata in primii cinci ani determina posibilitatile lor de a avea succes in viata.
In Romania, chiar si atunci cand oficial sunt inscrisi, multi copii din familii sarace nu merg la gradinita regulat. Ajunsi in clasa I, ei au deja un decalaj greu de recuperat fata de ceilalti copii si risca sa paraseasca timpuriu scoala.
Absenta educatiei prescolare creste riscul abandonului scolar, nevoia de educatie speciala, somajul si infractionalitatea in randul adultilor.
Pentru a contracara aceste efecte negative, Asociatia Ovidiu Rom si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului invita pentru al doilea an consecutiv toate Primariile din tara sa aplice pentru o finantare care sa le ajute sa aduca la gradinita fiecare copil sarac cu varsta intre 3 si 6 ani.
O idee frumoasa a devenit, prin eforturi comune, un program pilot care, an de an, se extinde. Implicarea intregii comunitati scolare, alaturi de eforturile Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului si Asociatiei Ovidiu Rom reusesc sa apropie si mai mult copiii nostri de scoala. Legea Educatiei Nationale propune, pentru prima data, generalizarea educatiei prescolare ca solutie la problematica abandonului scolar. Politicile nationale, insa, necesita a fi corelate si cu cele locale.
 
                                    Dacă ştii un copil care nu merge la grădiniță sau la școală, ajută-l!            Fiecare Copil în Grădiniță e responsabilitatea ‬fiecăruia dintre noi.    Rezultate spectaculoase:
Initiativa "Fiecare Copil in Gradinita" a fost lansata in iulie 2010 si pana in prezent a sprijinit 1300 de copii si familiile acestora din 19 comunitati. Rezultatele au fost surprinzatoare. Rata prezentei zilnice aproape s-a dublat fata de anul scolar precedent si a crescut constant luna de luna ajungand la 84% in martie. Acesta este cel mai mare procent de copii care vin zilnic la gradinita din ultimii 3 ani, desi multi coordonatori locali au spus ca aceasta este cea mai mare prezenta la gradinita inregistrata vreodata in comunitatile lor.
Vizitele in comunitatile din toata tara au confirmat faptul ca exista un numar foarte mare de copii care nu merg la gradinita. Dar vestea buna este ca multi primari, directori de scoli si cetateni vor sa schimbe acest lucru si ar putea sa o faca atunci cand beneficiaza de fondurile si expertiza necesare`, a spus Maria Gheorghiu, cofondator si director executiv al Asociatiei Ovidiu Rom.
Oare nu suntem cei mai veseli si minunati  copii din proiect???
    Asociatia Ovidiu Rom a alocat aproximativ 150 euro pentru un an pentru fiecare copil a carui familie traieste sub pragul saraciei. Aceasta suma acopera necesarul lunar de resurse educationale si tichete sociale pentru familiile ale caror copii au avut prezenta zilnica. In plus, Ovidiu Rom asigura formarea in metode educationale moderne centrate pe copil a profesorilor care doresc acest lucru.
Pentru a identifica toti copiii, proiectul se bazeaza pe recrutarea din usa in usa. Prezenta copiilor la gradinita este notata zilnic de cadrele didactice si monitorizata saptamanal de coordonatorii locali si, prin sondaj, de echipa Ovidiu Rom. La sfarsitul fiecarei luni, asistentii sociali distribuie tichete sociale, in valoare de 50 de lei, parintilor ai caror copii au avut prezenta zilnica in luna respectiva.
Asociatia Ovidiu Rom si MECTS a lansat o noua invitatie tuturor Primariilor pentru a selecta cinci comunitati noi in proiectul "Fiecare Copil in Gradinita"-2011-2012.
Pentru a fi selectate acestea trebuie sa aiba :
(1) peste 50 de copii foarte saraci de 3-6 ani care nu merg la gradinita 
(2) un mediator scolar calificat si normat 
(3) un asistent social care sa se implice activ in proiect (4) capacitatea si motivatia membrilor echipelor locale pentru a implementa metodologia Ovidiu Rom
Am format echipa locala. Si  am aplicat pentru acest proiect. Am fost vizitati si acum asteptam rezultatele selectiei.                                  
                    Daca stii un copil care nu merge la grădiniță sau la școală, ajută-l!               
               Fiecare Copil în Grădiniță e responsabilitatea ‬fiecăruia dintre noi.  
    Carnaval  Apold  2011

  Eu cu Stefania...o recunoasteti???


  
CALATORIA PRIETENIEI
 Scopul proiectului este acela ca prin activităţile desfăşurate să îmbogăţim comunicarea, încrederea, înţelegerea, solidaritatea, toleranţa reciprocă şi exprimarea prin intermediul activităţilor multiculturale şi educative în spiritul respectului faţă de diversitate.


 


Paste fericit !
Proiectul îşi propune antrenarea  copiilor în diverse activitati din domeniile: Domeniul Om Şi Societate, Domeniul Estetic Şi Domeniul Creativ
Am căutat să transmitem cunoştinţe, să formăm deprinderi, comportamente şi atitudini pozitive legat de traditiile si obiceiurile pascale din tara si din alte tari.    
 

 8 martie 2011...La multi ani, mamelor!

Vine Mos Craciun.....
"Nu putem face lucruri mari pe acest Pământ, putem face numai lucruri mici, cu multă dragoste."- Maica Teresa
GRUPA  MARE- PREGĂTITOAREGRUPA MICĂ -MIJLOCIE
\


 

 CRĂCIUN  FERICIT  ! 
ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ NICOLAE !
  Uite ce am realizat noi !   
      

LA MULŢI ANI KARINA!!!!
LA MULŢI ANI DARIAN !!!
ASCULTĂM POVESTEA.......
Amintiri din grădiniţă-primul meu an la grădiniţa ApoldUn comentariu:

  1. Frumoase poze, frumoase activitati. Felicitari! Copii sunt harnici si entuziasti. Bravo.

    RăspundețiȘtergere