Fiecare copil în grădiniță 2011-2016


Campania Asociatiei OvidiuRo de promovare a înscrierilor la grădiniță și în programul "FIECARE COPIL LA GRĂDINIŢĂ"

(mai – septembrie 2016) 

ÎNCEPÂND CU 15 FEBRUARIE 2016, PĂRINȚII SĂRACI ÎȘI POT ÎNSCRIE COPIII LA GRĂDINIȚĂ, CA BENEFICIARI AI LEGII NR. 248/2015, CUNOSCUTĂ ȘI SUB NUMELE DE LEGEA FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIŢĂ . PENTRU DETALII DESPRE LEGEA 248/2015 „FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIŢĂ ”, PACHETUL LEGISLATIV ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE PENTRU IMPLEMENTARE, INTRAȚI PE WWW.FIECARECOPILINGRADINITA.RO

START PENTRU LEGEA “FIECARE COPIL LA GRĂDINIŢĂ" 
județul Mureș

       Cum funcționează Legea nr 248/2015-
"Fiecare copil în grădiniță" ?
Copiii din Apold, judeţul Mureş eligibili în proiectul "Fiecare copil în grădiniţă" au primit încălţăminte şi îmbracăminte din partea Primăriei Apold. Mulţumim tuturor celor implicaţi în acest parteneriat . De-a lungul anilor am învăţat împreună că bucuria vine din lucruri mărunte, liniştea din suflet, iar căldura din inimă.  

Serbarea de Crăciun -2015A venit MOȘ NICOLAE !!!


 


Parlamentul României
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

În vigoare de la 31.01.2016 Parlamentul României adoptă prezenta lege:
 Art.1.
(1) În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale.
(2) Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) şi (5)din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.
(3) Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie,

Art. 2.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

(1) Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru eficientizarea măsurii de stimulare a accesului în învăţământul preşcolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educaţionale se acordă sub forma tichetelor sociale.
(3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi şi destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Tichetele sociale se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente. Procedura de emitere şi modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(5) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
(6) Unităţile care emit tichete sociale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

Art. 4.

(1) Procedura de acordare a tichetelor sociale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 5.

(1) Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.
(2) În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.
(3) Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:
a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Art. 6.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

Art. 7.

(1) Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.
(2) Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.
(3) În cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), acordarea stimulentului educaţional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.

Art. 8.

(1) Stimulentul educaţional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil, conform Codului fiscal, şi nu se urmăreşte silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelaşi titlu.
(2) Stimulentul educaţional nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii sociale bazate pe testarea veniturilor.

Art. 9.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 4 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2) se emit ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice prevăzut la art. 3 alin. (4), precum şi ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 3 alin. (5).
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
VULCAN - O activitate interesantă !INTERVIU cu Maria Gheorghiu şi Leslie Hawke de la OvidiuRo. 
„Românii îi percep pe ţiganii săraci aşa cum îi percepeau americanii pe negri“ 
1 noiembrie 2015

 Cu doar câteva săptămâni în urmă, programul „Fiecare copil în grădiniţă“ al ONG-ului OvidiuRo a fost promovat la statutul de program naţional. În spatele acestei iniţiative care a ajutat până acum peste 3.000 de copii din România şi care va putea ajuta în următorii ani alţi zeci de mii de copii, se află o româncă şi o americancă. Este vorba de învăţătoarea Maria Gheorghiu şi de Leslie Hawke, mama actorului hollywoodian Ethan Hawke.
 ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Minunea de la Iazu, satul în care ţiganii îşi trimit copiii să descope... Povestea OvidiuRo şi a programului „Fiecare copil în grădiniţă“ a rezultat dintr-o întâlnire ce a avut loc între aceste două doamne. Leslie Hawke spune că dacă nu ar fi cunoscut-o pe Maria în 2001, când a venit cu o organizaţie umanitară în România, nu ar fi rămas în ţara noastră. Pe scurt, a fost impresionată de devotamentul cu care o mână de dascăli se luptau să-i înveţe carte pe copiii săraci care trăiesc din cerşit. Într-un interviu acordat „Weekend Adevărul“, Leslie şi Maria au povestit despre munca lor de 15 ani în mediile defavorizate din România şi cum a luat contur programul „Fiecare copil în grădiniţă“, prin care familiilor defavorizate li se oferă un tichet social de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil trimis zilnic la grădiniţă. „Weekend Adevărul“: 
Care este problema cu educaţia românească? 
Maria Gheorghiu: E o problemă generală cu educaţia şcolară la noi, o problemă care ţine de resurse, educaţia ne costă. Cine are bani şi înţelege că trebuie să-şi susţină copiii investeşte în educaţia privată a acestora. Aşa trec copiii de examenele naţionale, altfel nu au nicio şansă, poate doar cei care sunt foarte inteligenţi şi conştientizează că trebuie să muncească, să înveţe. Sunt trei actori principali în sistemul de educaţie: elevii, profesorii şi părinţii.
 De ce nu se împacă aceştia între ei în mediile defavorizate? 
Leslie Hawke: Să ştiţi că este un mit că părinţii dezavantajaţi economic şi social nu vor să-şi dea copiii la şcoală. Desigur, există un procent de oameni care nu fac asta, nu fac ceea ce ar trebui să facă, în orice cultură e valabil, însă, să ştiţi că majoritatea oamenilor vor să-şi ajute copiii, să le ofere un viitor mai bun decât al părinţilor lor. Problema este că părinţii foarte săraci au un număr mare de obstacole în drum, cum ar fi să le procure copiilor haine, pantofi pentru mers la şcoală şi rechizite. Aici intervenim noi, le spunem că vrem să facem tot posibilul să-i ajutăm să-şi trimită copiii la şcoală. Nu cred că ceea ce îi motivează pe părinţi sunt tichetele de 50 de lei, probabil asta le atrage atenţia la început, dar nu asta îi motivează să-i aducă pe micuţi la grădiniţă în timpul iernii, prin zăpadă şi viscol, să străbată câte doi kilometri în fiecare zi, spre exemplu. Deja drumul nu mai merită cei 50 de lei, părinţii ajung să vadă o valoare mai mare în acest efort, dincolo de valoarea unui tichet social. 
Maria Gheorghiu: Ceea ce facem noi este să le dăm o şansă egală la educaţie la început de viaţă. Dacă începi în urma celorlalţi copii, eşti automat cu un pas în urma lor. Dacă vin la grădiniţă de mici, atunci nu vor avea probleme de adaptare când ajung în clasa pregătitoare fiindcă vor fi deja obişnuiţi să meargă la şcoală în fiecare zi. Biserica Ortodoxă nu se implică
 Cu ce probleme se confruntă copiii din mediile defavorizate? Ce obstacole în plus au ei? 
Leslie Hawke: Una din probleme este că nu îşi dezvoltă un vocabular la fel de vast ca al celorlalţi copii, asta fiindcă părinţii lor nu sunt educaţi şi nici nu au cărţi în casă, deci nu sunt expuşi la atâtea poveşti precum ceilalţi copii care vin dintr-un mediu normal social. Dar, dacă merg la grădiniţă, diferenţa nu va fi atât de mare. Practic, aceşti copii nu au aproape nicio şansă să termine şcoala primară dacă nu au parte de mult ajutor. Până recent, statul nu s-a preocupat foarte mult de asta. Lucrurile au început să se schimbe, însă. Parlamentul a înţeles că acest mediu social are natalitatea cea mai ridicată şi că aceşti oameni trebuie educaţi, altfel lucrurile vor fi foarte dificile din punct de vedere economic pentru toată ţara. De asemenea, mai există un element al societăţii despre care nu prea se vorbeşte şi despre care am putea spune că este parţial de vină pentru această problemă: este vorba de biserică. Biserica Ortodoxă Română nu spune nimic despre importanţa educaţiei. Bine, în România sunt oricum mai multe biserici decât spitale şi şcoli... 
Leslie Hawke: Din păcate, BOR nu se implică în promovarea educaţiei, în special în cazul celor săraci. Ca să fac o paralelă, în SUA, în rândul populaţiei de afro-americani din partea de sud a ţării, s-a format o elită educa- ţională prin intermediul susţinerii bisericilor. Practic, biserica a pus foarte mult accent pe educaţie pentru ca societatea afro-americană să poată trece peste condiţiile socio-economice în care era. De asta cred că ar fi un mare ajutor dacă preotul ar spune la slujba de duminică: „Noi vrem să ne asigurăm că fiecare copil din satul nostru îşi începe educaţia formală de la vârsta de 3 ani“. Dacă ar spune asta, chiar dacă nu sunt toţi enoriaşii la biserică, poate sunt profesorii acolo, mesajul s-ar transmite mai departe. Asta ar putea face diferenţa, însă atitudinea generală a societăţii este că oamenilor săraci nu le pasă de educaţie, ceea ce este o prostie.
Aţi încercat să implicaţi biserica în activităţile desfăşurate de OvidiuRo în aceste comunităţi foarte sărace?
Leslie Hawke: Oh, da, cum să nu! Care a fost reacţia lor? Leslie Hawke: Ne-au spus că recent au fost făcuţi preoţi doi membri din comunitatea romă din România... asta a fost reacţia lor când au auzit ce vrem să facem. Parlamentul a înţeles că acest mediu social are natalitatea cea mai ridicată şi că aceşti oameni trebuie educaţi, altfel lucrurile vor fi foarte dificile din punct de vedere economic pentru toată ţara. Leslie Hawke, cofondator OvidiuRo 
Să ne întoarcem la început, cum v-aţi implicat în toată povestea aceasta? 
Aţi crescut în SUA în anii ‘60 când a apărut în scenă Martin Luther King şi toată mişcarea pentru egalitate socială care a schimbat societatea americană atunci. Puteţi să ne povestiţi despre influenţa acelei perioade asupra educaţiei dumneavoastră? Leslie Hawke: În primul rând, am crescut într-o familie care nu avea aceleaşi prejudecăţi rasiale pe care le aveau majoritatea familiilor din Sud. Bunicii mei au venit în Texas din Alabama şi chiar dacă au întâlnit acolo celebrul Ku Klux Klan care îi reprima pe afro-americani, părinţii şi bunicii mei s-au ţinut departe de genul acesta de manifestaţii care aveau loc atunci. Aveau o atitudine foarte diferită, iar mie, încă de mică, mi s-a părut că viaţa este orânduită nedrept. Ca să înţelegeţi, segregarea rasială era de aşa natură încât eu nu văzusem copii afro-americani când eram mică, ştiam că locuiesc pe undeva pe la marginea oraşului, dar nu îi văzusem. Peste tot domina percepţia că acestor oameni nu le pasă de educaţie, că sunt murdari, că nu poţi avea încredere în ei, că mint, că fură şi tot aşa. Când am venit prima dată în România ca voluntar, am auzit exact aceleaşi lucruri despre ţigani. Românii spuneau despre ei aceleaşi lucruri pe care americanii albi le spunea despre negri în Sud. Nu-mi venea să cred ce aud, spre exemplu, când m-am dus în Bacău, autorităţile mi-au spus că elevii din familiile sărace nici nu prea vor să meargă la şcoală. Le-am propus să începem un program de susţinere a familiilor acestor copii, în special a mamelor, pentru ca aceşti copii să nu mai fie trimişi la cerşit în stradă.


Şi ce s-a întâmplat? 

Leslie Hawke: Interesant a fost că autorităţile nu s-au opus, dar atitudinea a fost ceva de genul „Da, bine, încearcă tu asta, sunt fonduri americane, oricum“. Acolo am cunoscut-o pe Maria, care avea experienţă în sistem şi ştia cum să lucreze cu aceşti copii. Mi-a explicat că pentru copiii care au fost lăsaţi în urmă trebuie o clasă specială de recuperare, nu poţi să-i integrezi direct în clasa care corespunde vârstei lor. La vremea aceea, era chiar destul de nasol fiindcă după doi ani de absenţă de la şcoală, nu aveai practic cum să te mai întorci. Am creat împreună cu Maria un program tip „A doua şansă“. Rezultatul a fost că au venit la noi profesori care doreau să facă ceva similar în comunitatea lor. Am continuat aşa vreo zece ani, abia în 2009-2010 am zis că ne trebuie un program naţional. Ideea era să ajutăm comunităţile care vor să-şi dea copiii la şcoală. Am avut din start vreo 100 de cereri din toată ţara şi de atunci încolo a tot crescut proiectul. Din cauza lipsei de educaţie, nu vezi oportunităţi care sunt chiar în faţa ta, fiindcă nu ştii să le recunoşti. Lumea lor e foarte mică şi normal că opţiunile pe care le văd sunt puţine. Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo  
Cercul vicios al sărăciei crunte Puteţi să ne descrieţi contextul social al familiilor care se înscriu în program?
Maria Gheorghiu: Aceşti oameni sunt prinşi într-un cerc vicios: dacă eşti sărac nu ai parte de o educaţie completă şi fără asta, lucrezi ca zilier, nu ai cum să-ţi obţii un loc de muncă decent şi stabil. De asemenea, din cauza lipsei de educaţie, nu vezi oportunităţi care sunt chiar în faţa ta, fiindcă nu ştii să le recunoşti. Lumea lor e foarte mică şi normal că opţiunile pe care le văd sunt puţine.
 Leslie Hawke: Da, în plus, toată lumea pe care o cunoşti este exact în aceeaşi situaţie ca tine şi ajungi să crezi că aşa este viaţa. E un citat celebru al unei femei afro-americane care a ajuns chirurg generalist şi care a spus că atunci când era mică nu ştia că o femeie de culoare poate să fie secretară, cu atât mai puţin profesor sau doctor. Ca să ai succes, ai nevoie de exemplul unei persoane care a făcut ceva cu viaţa ei. 
Maria Gheorghiu:  Nu e ca şi cum nu se uită la televizor şi nu văd că sunt oameni care reuşesc, doar că au impresia că oamenii de succes sunt cumva făcuţi din altă stofă decât ei, descurajarea e acolo din start pentru ei şi se limitează pe ei înşişi. De asemenea, am observat că fetele se căsătoresc pe la 13-15 ani şi au copii foarte devreme, deja până la 20 de ani, au şi câte trei copii. Ce slujbă poţi să-ţi găseşti când ai acasă trei copii mici? Nu poţi să-i iei cu tine la muncă, nu-ţi permiţi să plăteşti o bonă care să stea cu ei, e foarte dificil pentru mame să iasă din acest cerc vicios. 


Copiii aceştia înţeleg sărăcia în care trăiesc?

Leslie Hawke: Observă că sunt oameni în sat care nu sunt atât de săraci ca ei, care nu se zbat de pe o zi pe alta cum fac părinţii lor. Dar au întrebat vreodată: „noi de ce nu suntem ca alţi oameni“? Leslie Hawke: Da, i-am auzit punând această întrebare şi mămicile le spuneau „Aşa a vrut Dumnezeu“. Mai bine zis aşa a dat omul... 
Maria Gheorghiu: Da, dar asta este abordarea lor, e o acceptare a sorţii lor, aşa o percep ei. Niciunul din noi nu am avea vreo şansă într-un astfel de context. 
Şi profesorii cum cooperează?
Maria Gheorghiu: Le este greu în special când au clase supraaglomerate şi când au mulţi copii la un loc, copii care nu au mai fost niciodată într-un mediu organizat. Copiii sunt mai agitaţi în primele zile, unii plâng, au nevoie să stea mămicile cu ei în primele săptămâni ca să nu se simtă abandonaţi. Din păcate, şcoala românească nu pregăteşte profesorii în acest sens, să-i înveţe să controleze o clasă în funcţie de nevoile fiecărui copil în parte, în special în zona de grădiniţă. Educatorii se văd mai mult ca supraveghetori. Când încep să se vadă rezultatele? Leslie Hawke:  Un astfel de program trebuie să se deruleze ani de zile pentru ca societatea să vadă concret beneficiile lui, educaţia unui om este o muncă laborioasă şi de lungă durată, rezultatele nu se văd de azi pe mâine. Chiar dacă au reuşit prin acest program să meargă la grădiniţă, noi nu avem de unde să ştim acum ce se va întâmpla cu ei în viaţă. Trebuie să continui efortul acesta. Diferenţa se vede la clasa pregătitoare. Când ajung acolo, copiii care au trecut prin grădiniţă se adaptează mult mai uşor, mintea le merge mai repede, prind mai uşor lecţiile. „Ceea ce fac acum mă împlineşte“ 
După 15 ani de muncă socială în România, cum priviţi în urmă?
Leslie Hawke: Sincer, ceea ce fac acum este de departe activitatea care a însemnat cel mai mult pentru mine din punct de vedere emoţional şi ca împlinire. Încercăm să facem ceva, avem o ţintă foarte bine stabilită, să facilităm accesul la educaţie pentru cât mai mulţi copii. Dar ne-a luat ani de zile de muncă de teren ca să ne dăm seama că aceasta este direcţia noastră. Strategia Europa 2020 cere ca România să reducă abandonul şcolar de la 17% la 11% în următorii cinci ani.
 Vi se pare fezabilă această ţină? 
Leslie Hawke: Pentru 2020, nu, dar pentru 2030, da. Din păcate, fiindcă strategia are un timp foarte scurt de implementare, autorităţile nu s-au concentrat atât de mult pe educaţia preşcolară, fiindcă rezultatele se vor vedea mult mai târziu. Însă cred că noi ar trebui să ne concentrăm de acum pe acest segment de vârstă, fiindcă mai încolo va fi prea târziu pentru aceşti copii şi tot ce vom face este să continuăm să târâm problema după noi generaţie după generaţie. 
 CV Leslie Hawke: Data şi locul naşterii: 22 februarie 1952, Texas, SUA 
Starea civilă: căsătorită Studiile şi cariera: A absolvit University of Connecticut şi, în momentul în care a venit în România, în anul 2000, ca voluntar Peace Corps, avea o experienţă de 25 de ani în publishing şi în activităţi de fundraising. Este cofondator al Asociaţiei OvidiuRo din anul 2004. Locuieşte în: Bucureşti şi în Boston 
CV Maria Gheorghiu: Data şi locul naşterii: 18 februarie 1969, Bucureşti, România 
Starea civilă: necăsătorită Studiile şi cariera: A absolvit Facultatea de Psihologie din Bucureşti. După 15 ani de activitate ca învăţătoare s-a îndreptat spre design şi implementare de programe socio-educaţionale pentru copiii din familiile sărace. Este cofondator al Asociaţiei OvidiuRo din anul 2004. Locuieşte în: Bucureşti    

Suntem și noi de 5 ani parte al acestui proiect și suntem bucuroși de aceste reușite !
289 deputați au votat pentru!
Mecanismul de bază al programului „Fiecare Copil în Grădiniță“, tichetul social condiționat de prezență, devine program de interes național, iar Guvernul României va aloca fonduri pentru tichete sociale.
„Suntem mai aproape ca oricând de îndeplinirea misiunii pe care ne-am asumat-o, dar reușita depinde de normele de implementare ale legii, la elaborarea cărora suntem datori să contribuim cu toată expertiza acumulată în ultimii 5 ani.“ Maria Gheorghiu, cofondator Asociația OvidiuRo
Mulțumim fiecăruia dintre voi care a contribuit la această reușită!
Un eveniment important...
Au dat startul unui eveniment plin de energie pozitivă și unei noi campanii OvidiuRo de sprijinire a educației celor mai săraci copii: Fără educație, visurile dispar.
Poți susține educația preșcolară a unui copil sărac activând o donație lunară în valoare de 2 Euro printr-un SMS cu textul „grădi” la 8844.


Apold 17 septembrie 2015 început de an școlar -început de FCG


Mulțumim Carrefour și OvidiuRo pentru pachetele de rechizite de început de an școlar 2015-2016 !
 Grădinița Apold, jud Mureș


 COMISIA  METODICA  A  EDUCATOARELOR APOLD  2014
Comisia Metodică a Educatoarelor s-a întrunit în data de 26 martie 2014 în comuna Apold, judeţul Mureş pentru a participa la o activitate interesantă desfăşurată de educatoarele Marinela Bordea şi Gyerkes Izabela. 
După ora deschisă cadrele didactice prezente au participat la prezentarea proiectului "Fiecare copil în grădiniţă" care se derulează în comuna Apold  din anul 2010. Proiectul a fost lansat de Asociaţia Ovidiu Ro şi Ministerul Educaţiei în septembrie 2010 şi a condus la o creştere spectaculoasă a înscrierilor şi prezenţei copiiilor în gradiniţă. Obiectivul proiectului "Fiecare copil în grădiniţă" a fost şi este creşterea prezenţei copiilor defavorizaţi cu risc de abandon pentru a le oferi oportunitatea să înveţe aceleaşi lucruri pe care ceilalţi copii le ştiu deja pentru că merg zi de zi la grădiniță. Noi cei mici suntem atenţi şi vizionăm povestea ! Mulţumim Ovidiu RO !

Am  primit rigle care ne ajută să învăţăm numerele, culorile, animalele și formele geometrice ! Mulţumim OvidiuRo !

Ziua părinţilor februarie 2014 Grădiniţa cu Program Normal Apold


Ziua Fructelor- Apold-Decembrie


 Scopul acestei activităţi este de a oferi copiilor o gustare sănătoasă şi de a îi educa pe părinţi referitor la importanţa alimentaţiei pentru sănătatea celor mici. Pentru a fi o interventie integrată şi reuşită, copiii vor învăţa despre fructe, alimentaţie sănătoasă pentru vârsta lor, vor asculta sfatul medicului referitor la consumul de fructe. vor viziona filmuleţe interesante. 
Suma alocată de Ovidiu RO pentru această activitate este de 1 leu/copil.
MULŢUMIM OVIDIU RO ! 

 Îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copiii FCG-
Apold, Daia,Vulcan
In proiectul "Fiecare copil in grădiniţă" Primăria Comunei Apold este partener împreună cu ISJ Mureş, Şcoala Gimnazială Apold şi Asociaţia Ovidiu RO.
Implicarea financiară a Consiliului Local, este o parte importantă în derularea proiectului, implicarea constă în alocarea sumei necesare pentru cumpărarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toţi copiii din proiect. Suma alocată este de 150 de lei pe copil pe an. 
Conform hotărârii, Consiliului Local s-au alocat fonduri pentru cumpărarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toţi copiii eligibili. 
Multumim pe aceasta cale Primariei comunei Apold pentru sprijinul acordat în derularea acestui proiect.
DAIA 
VULCAN 
Ziua Fructelor- Apold-Noiembrie


Începând din noiembrie, în grădiniţe se desfăşoară o nouă activitate pentru toţi copiii din gradiniţă: Ziua Fructelor. Scopul acestei activităţi este de a oferi copiilor o gustare sănătoasă şi de a îi educa pe părinţi referitor la importanţa alimentaţiei pentru sănătatea celor mici. Pentru a fi o interventie integrată şi reuşită, copiii vor învăţa despre fructe, alimentaţie sănătoasă pentru vârsta lor, vor asculta sfatul medicului referitor la consumul de fructe. vor viziona filmuleţe interesante. La această  activitate pot fi invitaţi şi părinţii. 
 Suma alocată de Ovidiu RO pentru această activitate este de 1 leu/copil.
MULŢUMIM OVIDIU RO !

Globuri confecţionate la gradiniţa Vulcan,Daia şi ApoldUn nou an "Fiecare copil în grădiniţă" a început în septembrie. Suntem în al treilea an de proiect iar acest lucru ne bucură. După cum vedeţi confecţionăm globuri.
Ne-am bucurat de începutul anului şcolar, de toamna lungă şi călduroasă iar acum după ce ne-am obişnuit cu colegii de grupă, ne-am apucat de treabă.
 Vom trimite la Bucureşti globuri confecţionate de copiii din cele trei grădiniţe partenere în proiectul "Fiecare copil în grădiniţă".

 
 


 


  
O fotografie draga mie de aproape un an, pe care am gasit-o acum printre amintiri!

A venit Moş Crăciun ..! 
       Moş Crăciun a ajuns cu desaga sa încărcată de daruri şi la copiii de la Gradinita Apold. Bucuroşi de aşa surpriză, copiii au cântat şi au spus poeziile frumoase, pe care le-au învăţat. Încântat de cât de cuminţi au fost cei mici şi de cât de frumos s-au pregătit, Moş Crăciun le-a dat darurile şi a promis că va veni şi anul viitor.. 

„Prin programul Fiecare Copil in Gradinita am aratat ca parintii saraci isi doresc sa-si educe copiii, chiar foarte mult! Trebuie insa sa le oferim sprijin si incurajare, iar adaugarea unei componente de sanatate in proiect este foarte importanta: copiii nu pot invata daca nu vad bine sau daca ii dor dintii. Multe dintre aceste probleme pot insa fi remediate usor daca se intervine la timp”, a declarat Leslie Hawke, cofondatoarea Asociaţiei Ovidiu RO.

Se vor finanta patru categorii de activitati, considerate ca prioritare de Ovidiu RO si GSK Romania, respectiv:

  • activitati de prevenire a imbolnavirilor-analize de baza pentru copii in luna septembrie, inainte ca acestia sa mearga la scoalasi la gradinita, alocarea unui fond din care parintii saraci sa poata cumpara medicamente pentru copiii lor cand sunt bolnavi, educarea parintilor in vederea vaccinarii obligatorii a copiilor;
  • cresterea accesului copiilor saraci la medici- incurajarea medicilor sa faca vizite saptamanale in satele izolate, asigurarea transportului pentru copiii care trebuie sa consulte medici specialisti in orasele mai mari;
  • facilitarea formarii mediatorilor sanitari si plata lor temporara in comunitatile unde sunt absolut necesari, dar autoritatile locale nu pot asigura inca angajarea acestora
  •  educatie sanitara pentru parinti si copii si asigurarea de kituri de igiena personala si a locuintei.

Grantul isi propune asadar sa asigure solutii imediate pentru anumite probleme urgente, pe care comunitatile sarace nu le pot rezolva, in ciuda cadrului legal existent. In paralel, autoritatile locale vor face demersuri pentru facilitarea accesului copiilor saraci la serviciile medicale reglementate prin lege (cum ar fi angajarea unui mediator sanitar sau obtinerea de solutii anti-pediculoza gratuite de la Directiile de Sanatate Publica).

De asemenea, ca parte a acestui program, GSK Consumer Healthcare – companie membra a grupului GSK in Romania – a donat kit-uri de ingrijire a sanatatii orale(constand in periute de dinti, pasta de dinti si cani) pentru toti copiii inclusi in programul FCG, respectiv 1.400 de copii.
 SMS
Ajută un copil sărac să meargă la grădiniţă SMS 8860 ! 
Asociația OvidiuRo a lansat prima campanie de SMS cu scopul de a ajuta copiii săraci să meargă la grădiniță. Anul trecut 1.400 de copii din 12 comunități au avut șansa de a învăța prin programul Fiecare Copil în Grădiniță pe care părinții lor, majoritatea needucați, nu i-au putut învăța acasă.
 “M-am implicat în această campanie pentru că mi-e milă de acești copii.” Marcel Iureș
În spoturile radio și TV, actorul Marcel Iureș și artistul Eduard CRBL explică acest lucru:
 Copiii săraci, mai ales cei din mediul rural, nu merg la grădiniță, încep școala nepregătiți și mulți abandonează. Primii cinci ani de viaţă sunt cei mai importanți pentru dezvoltarea creierului uman.
Iar România cheltuiește într-o lună pentru un deținut mai mult decât costă să întrețină un copil la grădiniță timp de un an.
Copiii lipsiți de educație sunt șomerii de mâine. Cine ne va plăti pensiile?
Dacă nu vrei ca acești copii să se piardă …Trimite măcar un SMS de 2 € la 8860. 


Ziua fructelor in Gradinita cu Program Normal Daia
ProTVLeslie Hawke spera ca programul "Fiecare copil in gradinita" sa devina politica publica pana in 2020    
      
                                      
Miercuri, 16 mai, între orele 9.30 – 11.30, Grădiniţa din comuna Apold a găzduit un eveniment organizat de Asociaţia Ovidiu Rom.  Echipa OVIDIU ROM a  vizitat împreună cu jurnaliștii grădinița din Apold, unde se deruleaza programul „Fiecare Copil în Grădiniță”. 


Prin proiectul „Fiecare copil în grădiniţă” părinţii săraci primesc tichete sociale în valoare de 50 de lei pe lună, condiţionate de prezenţa zilnică a copiilor la grădiniţă. Metoda a dat rezultate spectaculoase până în prezent, fapt pentru care organizatorii acţiunii doresc ca autorităţie publice să preia acest program ca şi politică publică până în anul 2020
“Metodologia proiectului prevede o relaţie strânsă de lucru cu autorităţile locale şi grădiniţele, asigurarea instruirii profesorilor, un grad mare de implicare a părinţilor în activităţile educative şi acordarea de tichete sociale.  În comuna Apold, fac parte din acest  program grădiniţele din Apold, Daia şi Vulcan. Aici  învaţă 119 de copii, dintre care 56 fac parte din program. Scopul programului “Fiecare Copil în Grădiniţă” nu este numai prezenţa zilnică a copiilor, ci şi  schimbarea mentalităţii părinţilor, de a-i apropia de grădiniţă şi de a-i face să conştientizeze importanţa educaţiei timpurii şi a şcolii în general. De aceea, prin rotaţie, un „părinte de serviciu” asistă la clasă şi ajută educatoarea în activitățile cu copiii. De asemenea, o dată pe lună, în fiecare grădiniţă se organizează „Ziua Părinţilor”, când aceştia au obligaţia să ia parte la ore alături de copii. Astfel, în grădiniţele unde se desfăşoară programul FCG se creează o „comunitate a părinţilor care vor să-şi educe copiii” a precizat Oana Livadariu.Prin programul Fiecare Copil in Gradinita am aratat ca parintii saraci isi doresc sa- si educe copiii, chiar foarte mult! Trebuie insa sa le oferim sprijin si incurajare, iar adaugarea unei componente de sanatate in proiect este foarte importanta: copiii nu pot invata daca sunt bolnavi. a declarat Leslie Hawke, cofondatoare, Asociatia Ovidiu Rom.
 16 mai 2012Pe 17 mai 2012 a doua echipa OVIDIU ROM s-a intalnit cu autoritatile si echipa locala pentru a discuta cum se va implementa componenta de sanatate oferita de GlaxoSmithKline.
Printr-un grant de 150 000 de euro, pe 3 ani,  pus la dispoziție de compania GlaxoSmithKline,  se vor oferi servicii medicale în comunitățile Fiecare Copil în Grădiniță. Copiii săraci se îmbolnăvesc mai des și se însănătoșesc mai greu decât alții. 
Din cauza îmbolnăvirilor sunt obligați să lipsească de la școală și au rezultate mai slabe. Datorită finanțării GSK, comunitățile vor putea să dezvolte proiecte proprii propunând soluții adaptate nevoilor locale (controale medicale regulate, vaccinări obligatorii, medicamente care altfel nu ar fi disponibile, salarii pentru mediatorii sanitari, educație pentru sănătate și planificare familială).
Nevoia unei astfel de componente este uriasa in aceste comunitati foarte sarace Conditiile improprii in care locuiesc multi dintre ei, nutritia saraca in vitamine si proteine, lipsa apei curente si a unor norme minime de igiena duc la o imunitate scazuta a acestor copii si la transmiterea facila a bolilor infectioase. De asemenea, toate aceste probleme afecteaza puterea de concentrare a copiilor si capacitatea lor de a avea succes la scoala. 

17 mai 2012
O nouă hartă pentru Apold, alţi copii care beneficiază de proiectul "Fiecare copil în grădiniţă"

În luna martie 2012, proiectul "Fiecare copil în grădiniţă" s-a extins şi în satele Daia şi Vulcani , aparţinând comunei Apold. Astfel, de proiect beneficiază un număr de 56 de copii din comunitatea Apold. Din cei 56 de copii, în luna martie au primit tichete sociale un număr de 39 de copii. Tichetele sociale  în valoare de 50 lei/luna sunt oferite de asociaţia OVIDIU ROM copiilor din 20 comunităţi, cu condiţia frecvenţei de 100 % la grădiniţă
               

Fiecare Copil în Grădiniță este responsabilitatea fiecăruia dintre noi  5 martie 2012, Asociația Ovidiu Rom lansează al treilea sezon al campaniei sale de informare publică asupra importanței educației pentru copiii proveniți din medii dezavantajate. Această campanie se desfășoară în colaborare cu Policy Center for Roma and Minorities prin REACT. Sub sloganul Fiecare Copil în Grădiniță este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, cele patru spoturi sociale subliniază necesitatea de a-i educa pe cei mici începând de la vârsta de 3 ani.  Între lunile martie și septembrie, spoturile vor fi difuzate de 23 de televiziuni și 6 posturi de radio. 


“Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA, dar DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia şi bogăţia.”
16 februarie 2012 

Întâlnirea anuală a echipei Ovidiu Rom  a avut loc în perioada 11-13 ianuarie 2012 in București. De sărbători, HapiHap a adus “1000 de zâmbete pentru 1000 de copii” cu sprijinul fundaţiei FĂRĂ, asociaţiei OvidiuRom şi asociaţiei ACSISCopiii care au beneficiat de aceasta campanie vor primi produsele donate de consumatori la inceputul lunii decembrie, primele centre vizitate fiind cele din zona Bucurestiului.

Campania “1000 de zambete pentru 1000 de copii” realizata sub umbrela brandului HapiHap s-a derulat incepand cu jumatatea lunii noiembrie 2011 in centrul Carrefour Orhideea din Bucuresti, oferind consumatorilor romani posibilitatea de a oferi un cadou unuia dintre copiii cu varste de pana la 18 ani aflati in grija FARA, Ovidiu Rom si Acsis.

„HapiHap si-a propus sa abordeze diferit aceasta campanie: fiecare copil a spus ce isi dorește si astfel fiecare consumator a putut sa aleaga un cadou direct pentru unul dintre beneficiari, cumparand si donand jucarii, carti de colorat, rechizite, acuarele sau plastilina, dupa caz. In saptamanile dedicate strangerii de cadouri pentru copii, am avut sansa de a interactiona direct cu consumatorul si ne-a bucurat faptul ca romanii au imbratisat aceasta campanie si au vrut sa contribuie intr-un numar atat de mare”, a declarat Violeta Niculae, Marketing Manager Titan.

Copiii vizati de campanie se afla in grija fundatiei FARA si a asociatiilor OvidiuRom si Acsis, atat in centrele din București cat si in alte locatii din tara, iar donatiile au avut vizat latura educationala, punandu-se accentul pe rechizite si jocuri educative, pe langa colectarea de jucarii pentru cei mai mici dintre beneficiari.

La inceputul lunii decembrie, reprezentantii Titan au inmanat produsele copiilor din centrele pe care le-au vizitat din zona Bucurestiului, s-au jucat cu micutii si au incercat sa afle mai multe de la ei despre lucrurile care ii fac sa zambeasca.

Donatiile pentru centrele din afara Capitalei vor fi inmanate copiilor in zilele urmatoare, astfel incat fiecare dintre micuti sa primeasca cadoul cumparat pentru ei de catre consumatorii romani pana la vacanta de Craciun .

Am primit cu bucurie şi noi pachetele. 
Mulţumim OVIDIU ROM  pentru cadouri!  
Crăciun fericit tuturor!!!


Despre Titan
Titan S.A. este o companie cu tradiţie pe piaţa de morărit şi panificaţie, find una din cele mai vechi fabrici de profil din ţară. Compania se numără printre liderii pieţei de morărit şi panificaţie din România, deoarece, de-a lungul timpului şi-a diversificat portofoliul de produse şi a investit în construcţia unei fabrici moderne, cu o capacitate de producţie mai mare.
Titan S.A. produce şi comercializează: făină, mălai, griş, pesmet, pâine proaspătă, toast, fulgi de porumb şi specialităţi de patiserie. În prezent, Titan SA. are circa 880 de angajaţi, locaţi în cele două centre importante din Bucureşti şi Târgu Mureş
Despre fundațiile și asociațiile beneficiare
Despre ACSIS
Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială – ACSIS s-a constituit în 2004 ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic sau religios, cu caracter nonprofit și functionează sub umbrela a 4 valori: responsabilitatea, educația continuă, unicitatea și solidaritatea.
„Asociația ACSIS sprijină familiile cu risc social crescut, pentru a preveni separarea copilului de familie. Beneficiarele sunt în special mame care se confruntă cu multiple dificultăţi: respingere din partea familiei de origine/extinse, lipsa veniturilor necesare acoperirii nevoilor de trai, lipsa sprijinului din partea partenerului, lipsa educaţiei, mame singure, mame adolescente. Până în prezent, 2033 de mame au beneficiat de serviciile sociale ACSIS , iar 2958 copii au rămas alături de mamele lor datorită sprijinului primit” a declarat Maria Neagoe, coordonator proiect
Despre Fundația FARA
Fundatia FARA România este o organizație neguvernamentală care de peste 20 ani oferă servicii complexe copiilor și tinerilor dezavantajați în judetul Suceava, llfov și mai recent Satu Mare.
Aceste servicii acoperă o gamă largă de nevoi de la găzduire, educare, reabilitare și recuperare, instruire și dezvoltare a abilităților de viață independent până la încadrarea în muncă a copiilor și tinerilor proveniți din instituțiile de ocrotire sau aflați fără îngrijirea familiilor biologice, dar și copiilor și tinerilor adulți cu dizabilități sau nevoi speciale dizinstituționalizați sau din familii.
“Misiunea Fundaţiei FARA este furnizarea de servicii sociale pentru acei copii uitaţi, pentru tineri şi familiile lor care nu le pot asigura o viaţă decentă, atingerea potenţialului de care sunt capabili, ieşirea din cercul sărăciei, integrarea în viaţa socială şi economică prin promovarea valorilor creştine şi speranţa în viitor” a declarat Ramona Gotteszman – Director FARA Romania
Despre OvidiuRom
Misiunea Ovidiu Rom este de a integra fiecare copil sărac între 3 si 6 ani din România în sistemul de învăţământ pentru a le oferi sansa să devină membri activi ai societăţii. Leslie Hawke şi Maria Gheorghiu au iniţiat primul lor program–instruirea femeilor sărace şi asigurarea accesului la educaţie pentru copiii lor– în Bacău, în 2001. În 2004, Hawke şi Gheorghiu au fondat ONG-ul Asociatia Ovidiu Rom şi au extins programele lor şi în Bucureşti.
Leslie Hawke, Preşedintele Asociaţiei Ovidiu Rom a declarat: “În ultimii zece ani am dezvoltat o strategie ce integrează educaţia progresivă, implicarea comunităţii locale, un mediu prielnic de învăţare şi participarea părinţilor. Un element cheie al succesului nostru a fost sprijinul material oferit familiilor care, fără acest stimulent, ar amâna trimiterea copiilor la grădiniţă din cauza  obişnuiţei, sărăciei sau nepăsării. Scopul nostru final este  introducerea acestui subiect pe agenda publică în calitate de prioritate naţională majoră, astfel încât fiecare copil sărac din România, cu vârsta între 3 şi 6 ani, să fie înscris în sistemul educaţional, pentru a beneficia de şansa de a deveni un membru activ al societăţii.”
Programul Fiecare Copil în Grădiniţă este implementat în 36 de locaţii, din 20 de comunităţi, sprijinind în prezent 1400 de copii săraci cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani să meargă la grădiniţă, pentru ca mai apoi să înceapă şcoala cu succes. Proiectul este finanţat în mare măsură de către sectorul corporativ român. Programul Fiecare Copil în Grădiniţă reliefează importanţa educaţiei timpurii, având obiectivul de a include acest subiect pe agenda publică în calitate de prioritate naţională majoră.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.ovid.ro
Primăria Apold (MS) a împărţit celor mici îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru iarnă. Mulţumim Primăriei pentru ajutorul acordat în derularea proiectului "Fiecare copil in grădiniţă".

 Imagini de la  Ziua parintilor. 


La sfârşitul lui septembrie, începutul lui octombrie, comunitatea Apold s-a adunat în sala primăriei pentru a recompensa eforturile mămicilor care şi-au adus copiii la grădiniţă, cu tichete sociale.  Au participat reprezentanţii Ovidiu Rom, care au explicat importanţa proiectului "Fiecare copil în grădiniţă". Din partea Primăriei au fost prezenţi primarul Sorin Dorin Bizo care a subliniat importanţa proiectului şi sprijinul acordat de primărie pentru implementarea în comunitate a proiectului, dar şi alţi reprezentanţi.
Şcoala Generală Apold a fost reprezentată de director Mihaela Purenciu dar şi de alte cadre didactice: educatori , învăţători, care au participat la eveniment.
  
A fost  începutul..........7 octombrie 2011 . " A fi împreună este un început, a rămane împreună este un progres, a lucraîmpreună este un succes-
Henry Ford

37 de sate, comune și orașe din 21 de judeţe au cerut ajutorul Ovidiu Rom pentru a aduce la grădiniță TOŢI copiii săraci de 3-6 ani. 

Concursul Naţional a fost lansat de Asociația Ovidiu Rom și MECTS în mai 2011, iar comunitățile selectate vor fi anunțate în august

Comunitati care au aplicat la proiectul "Fiecare copil in gradinita".

Comunitati unde se deruleaza proiectul "Fiecare copil in gradinita" in 2011-2012
               Dacă ştii un copil care nu merge la grădiniță sau la școală, ajută-l!                
Fiecare Copil în Grădiniță e responsabilitatea ‬fiecăruia dintre noi. 
Investitia in educatia timpurie aduce beneficii de 4 pana la 6 ori mai mari decat suma cheltuita. Studiile internationale demonstreaza ca mediul in care copiii traiesc si invata in primii cinci ani determina posibilitatile lor de a avea succes in viata.
In Romania, chiar si atunci cand oficial sunt inscrisi, multi copii din familii sarace nu merg la gradinita regulat. Ajunsi in clasa I, ei au deja un decalaj greu de recuperat fata de ceilalti copii si risca sa paraseasca timpuriu scoala.
Absenta educatiei prescolare creste riscul abandonului scolar, nevoia de educatie speciala, somajul si infractionalitatea in randul adultilor.
Pentru a contracara aceste efecte negative, Asociatia Ovidiu Rom si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului invita pentru al doilea an consecutiv toate Primariile din tara sa aplice pentru o finantare care sa le ajute sa aduca la gradinita fiecare copil sarac cu varsta intre 3 si 6 ani.
O idee frumoasa a devenit, prin eforturi comune, un program pilot care, an de an, se extinde. Implicarea intregii comunitati scolare, alaturi de eforturile Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului si Asociatiei Ovidiu Rom reusesc sa apropie si mai mult copiii nostri de scoala. Legea Educatiei Nationale propune, pentru prima data, generalizarea educatiei prescolare ca solutie la problematica abandonului scolar. Politicile nationale, insa, necesita a fi corelate si cu cele locale.
 
                                    Dacă ştii un copil care nu merge la grădiniță sau la școală, ajută-l!            
Fiecare Copil în Grădiniță e responsabilitatea ‬fiecăruia dintre noi.    
Rezultate spectaculoase:
Initiativa "Fiecare Copil in Gradinita" a fost lansata in iulie 2010 si pana in prezent a sprijinit 1300 de copii si familiile acestora din 19 comunitati. Rezultatele au fost surprinzatoare. Rata prezentei zilnice aproape s-a dublat fata de anul scolar precedent si a crescut constant luna de luna ajungand la 84% in martie. Acesta este cel mai mare procent de copii care vin zilnic la gradinita din ultimii 3 ani, desi multi coordonatori locali au spus ca aceasta este cea mai mare prezenta la gradinita inregistrata vreodata in comunitatile lor.
Vizitele in comunitatile din toata tara au confirmat faptul ca exista un numar foarte mare de copii care nu merg la gradinita. Dar vestea buna este ca multi primari, directori de scoli si cetateni vor sa schimbe acest lucru si ar putea sa o faca atunci cand beneficiaza de fondurile si expertiza necesare`, a spus Maria Gheorghiu, cofondator si director executiv al Asociatiei Ovidiu Rom.
Oare nu suntem cei mai veseli si minunati  copii din proiect???
 Asociatia Ovidiu Rom a alocat aproximativ 150 euro pentru un an pentru fiecare copil a carui familie traieste sub pragul saraciei. Aceasta suma acopera necesarul lunar de resurse educationale si tichete sociale pentru familiile ale caror copii au avut prezenta zilnica. In plus, Ovidiu Rom asigura formarea in metode educationale moderne centrate pe copil a profesorilor care doresc acest lucru.
Pentru a identifica toti copiii, proiectul se bazeaza pe recrutarea din usa in usa. Prezenta copiilor la gradinita este notata zilnic de cadrele didactice si monitorizata saptamanal de coordonatorii locali si, prin sondaj, de echipa Ovidiu Rom. La sfarsitul fiecarei luni, asistentii sociali distribuie tichete sociale, in valoare de 50 de lei, parintilor ai caror copii au avut prezenta zilnica in luna respectiva.
Asociatia Ovidiu Rom si MECTS a lansat o noua invitatie tuturor Primariilor pentru a selecta cinci comunitati noi in proiectul "Fiecare Copil in Gradinita"-2011-2012.
Pentru a fi selectate acestea trebuie sa aiba :
(1) peste 50 de copii foarte saraci de 3-6 ani care nu merg la gradinita 
(2) un mediator scolar calificat si normat 
(3) un asistent social care sa se implice activ in proiect (4) capacitatea si motivatia membrilor echipelor locale pentru a implementa metodologia Ovidiu Rom
Am format echipa locala. Si  am aplicat pentru acest proiect. Am fost vizitati si acum asteptam rezultatele selectiei.                                  
                    Daca stii un copil care nu merge la grădiniță sau la școală, ajută-l!               
               Fiecare Copil în Grădiniță e responsabilitatea ‬fiecăruia dintre noi.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu